วิธีการรับมือกับอุปสรรคทางการเงินในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง