ข้อกำหนดในการใช้งาน

ขอต้อนรับเข้าสู่ catfinancial.com เว็บไซต์สำหรับ Caterpillar Financial Services Corporation (“ Caterpillar Financial ”) ข้อกำหนดในการใช้งาน catfinancial.com เหล่านี้ ("ข้อกำหนดในการใช้งาน" เหล่านี้) ประกอบไปด้วยข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำกับดูแลการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ Caterpillar Financial ของคุณ ("ไซต์" หรือ "ไซต์ต่างๆ" รวมถึง www.catfinancial.com เว็บไซต์ในเครือข่ายทั้งหมดที่ดำเนินการโดย Caterpillar และบริษัทสาขา ("ไซต์ในเครือข่าย") และข้อมูล ข้อความ กราฟิก อินเทอร์เฟสผู้ใช้ อินเทอร์เฟสภาพ ภาพถ่าย เครื่องหมายการค้า โลโก้ เสียง เพลง งานศิลปะ และรหัสคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่ทำให้ใช้งานได้โดยหรือผ่านทางไซต์ ("เนื้อหา")) นี่คือข้อตกลงระหว่างคุณหรือหน่วยงานที่คุณเป็นตัวแทน ("คุณ") และ Caterpillar Financial บริษัทในเดลาแวร์ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ 2120 West End Avenue, Nashville, TN 37203 (ร่วมด้วยบริษัทสาขาของเราที่อาจทำให้ไซต์ใดๆ ใช้งานได้สำหรับคุณ " Caterpillar " "เรา" "พวกเรา" หรือ "ของเรา") Caterpillar Financial เต็มใจที่จะมอบสิทธิ์การเข้าถึงและการใช้ไซต์ให้แก่คุณแต่เพียงผู้เดียวเมื่อคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อกำหนดในการใช้งานนี้โดยไม่มีการแก้ไข

โดยการเข้าถึงหรือใช้ไซต์ใดๆ คุณยินยอมที่จะถูกผูกมัดโดยข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ทั้งหมดและรับรองว่าคุณได้รับอนุญาตให้เข้าถึงและใช้ไซต์ และมีความสามารถที่ถูกต้องตามกฎหมายที่จะเข้าทำข้อตกลงสำหรับข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ และมีอำนาจตามกฎหมายที่จะผูกพันหน่วยงานใดๆ ที่คุณเป็นตัวแทน หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้หรือการแก้ไขในภายหลังใดๆ โปรดอย่าเข้าใช้งาน เรียกดู หรือใช้ไซต์นี้

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อกำหนดในการใช้งานนี้ได้ตลอดเวลา การที่คุณยังคงเข้าถึงและใช้ไซต์ต่อไปหลังจากมีการโพสต์การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ ถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นแล้ว โปรดดูข้อกำหนดในการใช้งานฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลาที่ https://www.catfinancial.com

เว็บไซต์ในเครือข่าย

Caterpillar Financial ใช้ catfinancial.com เป็นทางเข้าไปสู่เว็บไซต์ในเครือข่ายหลายๆ แห่งที่ดำเนินการโดย Caterpillar และบริษัทสาขา ("ไซต์ในเครือข่าย") โดยไม่คำนึงถึงสิ่งใดที่ขัดแย้งต่อข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ อาจมีการนำข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือที่แตกต่างกันมาใช้กับไซต์ในเครือข่ายบางอย่าง ถ้านำมาใช้ได้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่แตกต่างกันดังกล่าว จะถูกโพสต์บนไซต์ในเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ถ้าไซต์ในเครือข่ายได้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมหรือที่แตกต่างกัน บทบัญญัติของไซต์ในเครือข่ายนั้นจะควบคุมในกรณีมีความขัดแย้งกับข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ เว้นแต่เมื่อได้ทำเป็นภาคผนวกหรือเข้ามาแทนที่อย่างชัดแจ้งดังที่อธิบายไว้ในที่นี้ ข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้จะบังคับใช้กับไซต์ของ Caterpillar Financial ทั้งหมดและควบคุมการใช้ไซต์ดังกล่าวของคุณ

การใช้ไซต์

คุณจะต้องเข้าถึงและใช้ไซต์ตามข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของ Caterpillar Financial ทั้งหมดที่บังคับใช้ได้กับการเข้าถึงและการใช้ไซต์ รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบและข้อมูลที่บังคับใช้กับการกระทำทางออนไลน์ เนื้อหาออนไลน์ และการส่งออกข้อมูลไปยังและจากสหรัฐอเมริกาและประเทศที่คุณพำนักอยู่ นอกจากนี้คุณจะต้องไม่:

 • การเข้าถึง ได้มา ทำสำเนาหรือตรวจสอบส่วนหนึ่งส่วนใดของไซต์ หรือทำซ้ำ หรือหลบเลี่ยงไม่ว่าในทางใดต่อโครงสร้างการนำทางหรือการนำเสนอของไซต์ใดๆ ได้รับหรือพยายามได้รับวัสดุ เอกสารหรือข้อมูลใดๆ ผ่านวิธีการใดที่ไม่ได้มีเจตนาจัดไว้ให้คุณใช้ผ่านทางไซต์ใดๆ รวมถึงผ่านการใช้ "การเชื่อมโยงโดยตรง", "การเก็บข้อมูลในหน้าเว็บ", "โรบอต", "สไปเดอร์" หรืออุปกรณ์ โปรแกรม อัลกอริทึมหรือวิธีการอัตโนมัติอื่นๆ หรือกระบวนการที่ทำด้วยตัวเองที่คล้ายกันหรือเทียบเท่าอื่นใด

 • ความพยายามได้รับการเข้าถึงส่วนใดหรือคุณสมบัติใดของไซต์ใดโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือระบบหรือเครือข่ายอื่นใดที่เชื่อมต่อไปยังไซต์ใดหรือไปยังเซิร์ฟเวอร์ใด รวมถึงการแฮ็ก การ"ขุดค้นข้อมูล"รหัสผ่านหรือวิธีการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 • การตรวจสอบ สแกน หรือทดสอบความเสี่ยงจุดอ่อนของไซต์ใดหรือเครือข่ายใดที่เชื่อมต่อไปยังไซต์ใด หรือการละเมิดมาตรการความปลอดภัยหรือการรับรองความถูกต้องบนไซต์ใดๆ หรือเครือข่ายใดที่เชื่อมต่อไปยังไซต์ใดๆ

 • การค้นหาย้อนกลับ ติดตาม หรือแสวงหาที่จะติดตามข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับผู้ใช้หรือผู้เยี่ยมชมไซต์ใดๆ หรือลูกค้าอื่นใดของ Caterpillar Financial รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลระบุตัวตนหรือข้อมูลส่วนบุคคล

 • การดำเนินการใดๆ ที่เป็นผลให้โครงสร้างของไซต์ใดๆ หรือระบบหรือเครือข่ายของ Caterpillar หรือระบบหรือเครือข่ายใดๆ ที่เชื่อมต่อไปยังไซต์ใดหรือไปยัง Caterpillar เกิดภาระหนักอย่างไม่สมเหตุสมผลหรือไม่สมส่วน

 • การใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์หรือรูทีนใดๆ เพื่อแทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานอย่างเหมาะสมของไซต์ใดๆ การทำรายการที่ทำบนไซต์อื่นๆ หรือการใช้ไซต์ใดๆ ของบุคคลอื่น

 • การแพร่กระจายไวรัสหรือเทคโนโลยีอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อ Caterpillar Financial หรือผลประโยชน์ของทรัพย์สินของบุคคลหรือหน่วยงานอื่นใด รวมถึงผู้ใช้อื่นใดของไซต์ใดๆ

 • การหลบเลี่ยงหรือบิดเบือนโครงสร้างค่าธรรมเนียมของเรา กระบวนการออกใบแจ้งหนี้หรือค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระแก่ Caterpillar Financial ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ร่วมธุรกิจของเรา

 • การปลอมแปลงหรือบิดเบือนตัวระบุเพื่อปลอมต้นกำเนิดของข้อความหรือสิ่งที่คุณส่งไปยัง Caterpillar Financial บนหรือผ่านทางไซต์ใดๆ

 • การเสแสร้างว่าคุณเป็น หรือเป็นตัวแทนของบุคคลอื่น หรือปลอมเป็นบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

 • การใช้ไซต์เพื่อจุดประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ถูกห้ามตามข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ หรือเชิญชวนให้มีการกระทำกิจกรรมผิดกฎหมายหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ละเมิดสิทธิ์ของ Caterpillar Financial หรือผู้อื่น

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เว้นแต่จนถึงขอบเขตที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ภายใต้หัวข้อ "การมอบสิทธิ์การใช้งาน" คุณตกลงและรับทราบ

 • ว่า Caterpillar เป็นเจ้าของหรือมอบสิทธิ์การใช้งานใดๆ หรือทัั้งหมดภายใต้กฎหมายสิทธิบัตร กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายความลับทางการค้า และสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์หรือสิทธิทางศีลธรรมใดๆ หรือทั้งหมด และการสมัคร การต่ออายุ การขยายและการกู้คืนสิทธิ์ดังกล่าว ที่บังคับใช้และมีผลใช้อยู่ทั่วโลกในขณะนี้หรือหลังจากนั้น ("สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา") ที่เชื่อมโยงหรือสัมพันธ์กับไซต์และเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการออกแบบ โครงสร้าง การเลือก การประสานงาน การแสดงออก "รูปลักษณ์และสัมผัส" และการจัดเตรียมเนื้อหาดังกล่าวหรือที่อยู่บนไซต์ (" Caterpillar IP")

 • คุณไม่มีสิทธิการใช้งาน ใบอนุญาตหรือผลประโยชน์ในสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวเนื่องกับหรือเกี่ยวข้องกับไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ

 • Caterpillar เป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ในและต่อการเปลี่ยนทดแทน การปรับปรุง การอัปเดต การทำให้ดีขึ้น งานอนุพันธ์ และการดัดแปลงแก้ไขอื่นๆ (รวมถึงโดยไม่จำกัดเพียง การรวมแนวความคิด วิธีการ หรือกระบวนการที่จัดหาให้โดยหรือผ่านทางคุณ) ต่อ Caterpillar IP ที่ทำโดยบุคคคลใด แม้ว่าคุณจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และโดยไม่คำนึงว่าสิ่งเหล่านั้นคล้ายกับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณหรือไม่ก็ตาม คุณจะรับภาระการดำเนินการใดๆ และทั้งหมดที่จำเป็นต่อการมอบกรรมสิทธิ์ดังกล่าวให้ Caterpillar รวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงการมอบหมาย (และคุณได้มอบหมายในที่นี้) สิทธิ์ทั้งหมดในและต่อสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวแก่ Caterpillar รวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงการยื่นจดสิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรม และลิขสิทธิ์ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับไซต์หรือเนื้อหาใดๆ

 • ไม่มีส่วนใดของไซต์หรือเนื้อหาใดๆ ที่สามารถคัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ต่อ อัปโหลด โพสต์ แสดงแก่สาธารณะ เข้ารหัส แปล ส่งต่อ หรือแจกจ่ายในทางใดก็ตาม (รวมถึง "การสะท้อน") ไปยังคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ เว็บไซต์ หรือสื่ออื่นใด เพื่อการเผยแพร่หรือแจกจ่าย หรือเพื่อหน่วยงานพาณิชย์ใดๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งจาก Caterpillar

 • ว่าเครื่องหมายทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ทั่วทั้งไซต์และเนื้อหาเป็นของ Caterpillar หรือเจ้าของที่เกี่ยวข้องของเครื่องหมายดังกล่าว และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของสหรัฐอเมริกาและระหว่างประเทศ การใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก Caterpillar หรือเจ้าของเครื่องหมาย ตามความเหมาะสม ถูกห้ามโดยเด็ดขาด

 • Caterpillar อาจปิดใช้งานและยกเลิกการเข้าถึงไซต์และเนื้อหาโดยบุคคลหรือหน่วยงานใดที่อาจละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ Caterpillar หรือผู้อื่น ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

การมอบสิทธิ์การใช้งาน

Caterpillar มอบสิทธิ์การใช้งานที่จำกัด ไม่ผูกขาด ถ่ายโอนไม่ได้ มอบหมายไม่ได้ แก่คุณ (โดยปราศจากสิทธิ์ในการมอบสิทธิ์การใช้งานต่อ) เพื่อเข้าถึงและใช้ไซต์ในลักษณะที่สมเหตุสมผลทางการค้าเพียงอย่างเดียว เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจภายในที่ชอบด้วยกฎหมายของคุณ และจุดประสงค์อื่นที่สอดคล้องกับข้อกำหนดในการใช้งานนี้ คุณจะต้องไม่:

 • การทำซ้ำ แก้ไข เผยแพร่ แจกจ่าย แสดงแก่สาธารณะ ปรับ เปลี่ยนแปลง แปล หรือสร้างงานอนุพันธ์จากไซต์หรือเนื้อหาใดๆ

 • การให้สิทธิ์การใช้งานต่อ ให้เช่า ขาย ให้กู้ยืม หรือถ่ายโอนไซต์หรือเนื้อหาใดๆ ไปยังบุคคลภายนอกใดๆ

 • การทำวิศวกรรมย้อนกลับ ดีคอมไฟล์ แยกส่วน หรือพยายามได้รับซอร์สโค้ดสำหรับไซต์หรือเนื้อหาใดๆ

 • การใช้หรือคัดลอกไซต์หรือเนื้อหาใดๆ ยกเว้นที่อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งภายใต้การมอบสิทธิ์ในการใช้งานนี้และตามข้อกำหนดของข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้

 • การใช้ไซต์หรือเนื้อหาใดๆ ใน"สำนักงานบริการ" หรือโครงสร้างที่คล้ายกัน ที่ซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเข้าใช้ไซต์หรือเนื้อหาใดๆ ผ่านทางคุณ

 • การลบ บดบัง หรือแก้ไขลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือประกาศกรรมสิทธิ์อื่นๆ ที่ฝังอยู่ใน หรือประทับอยู่ใน หรือถูกเข้าถึงร่วมกับไซต์หรือเนื้อหาใดๆ

ตัวแทนถือลิขสิทธิ์

Caterpillar เคารพสิทธิ์ของผู้ถือลิขสิทธิ์ทุกคน และด้วยเหตุนี้ Caterpillar จึงได้จัดทำและนำนโยบายที่อนุญาตให้มีการเอาเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์ของผู้ถือลิขสิทธิ์ออกจากไซต์ของตนมาใช้  หากคุณเชื่อว่างานของคุณถูกเลียนแบบในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดให้ข้อมูลทั้งหมดต่อไปนี้แก่ตัวแทนถือลิขสิทธิ์ของ Caterpillar ซึ่งกำหนดโดยกฎหมายจำกัดการรับผิดการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ของกฎหมายลิขสิทธิ์สหัสวรรษดิจิตอล 17 U.S.C. § 512:

 • การลงนามแบบปกติและแบบอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของที่มีสิทธิ์ขาดจำเพาะซึ่งถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิด

 • รูปพรรณของงานลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิด หรือ ถ้ามีงานลิขสิทธิ์หลายชิ้นที่ไซต์ออนไลน์เดียวที่ครอบคลุมโดยการแจ้งเตือนเดียว รายการตัวแทนของงานดังกล่าวที่ไซต์นั้น

 • รูปพรรณของเนื้อหาที่อ้างว่าละเมิดหรือเป็นเหตุของกิจกรรมการละเมิด และที่จะต้องถูกเอาออกหรือเข้าถึง ซึ่งจะต้องถูกปิดใช้งาน และข้อมูลที่เพียงพอตามสมควรเพื่ออนุญาตให้เราระบุตำแหน่งเนื้อหานั้นได้

 • ข้อมูลที่เพียงพอตามสมควรเพื่ออนุญาตให้เราติดต่อฝ่ายที่ร้องเรียนได้

 • ถ้อยแถลงที่ว่าฝ่ายที่ร้องเรียนมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้เนื้อหาในลักษณะที่ถูกร้องเรียนนั้นไม่ได้รับอนุญาตโดยเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย

 • ถ้อยแถลงที่ว่าข้อมูลในการแจ้งให้ทราบถูกต้อง และภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จ ว่าฝ่ายที่ร้องเรียนได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของที่มีสิทธิ์ขาดจำเพาะที่ถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิด

สามารถติดต่อตัวแทนถือลิขสิทธิ์ของ Caterpillar สำหรับการแจ้งการอ้างสิทธิ์ในการละเมิดลิขสิทธิ์เกี่ยวกับหรือบนไซต์นี้ได้ตามที่อยู่นี้

ตัวแทนถือลิขสิทธิ์
100 N.E. Adams St.
Peoria, IL 61629-9620
อีเมล: CopyrightAgent@cat.com

การส่ง

อย่าใช้ไซต์นี้เป็นวิธีการในการส่งข้อมูลที่คุณถือว่าเป็นข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดในการใช้งานสำหรับการทำรายการของคุณกับไซต์ในเครือข่าย หรือในข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับ Caterpillar ซึ่งบังคับใช้ได้กับการใช้งานไซต์ในเครือข่ายที่เจาะจงของคุณ การส่งเนื้อหาใดๆ โดยคุณจะถือเป็นการส่งมาเพื่อให้ Caterpillar ใช้เพิ่มเติมตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน โดยไม่คำนึงถึงการอ้างกรรมสิทธิ์หรือการสงวนสิทธิ์ใดๆ ที่มีหมายเหตุไว้ในการส่ง ดังนั้น คุณตกลงว่าเนื้อหาใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำถาม ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวความคิด แผนการ บันทึกย่อ ภาพร่าง เนื้อหาต้นฉบับหรืองานสร้างสรรค์หรือข้อมูลอื่น ที่คุณให้ไว้ในรูปแบบของอีเมลหรือการส่งมายัง Caterpillar หรือโพสต์บนไซต์นี้ ไม่เป็นความลับ (อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Caterpillar ) และจะกลายเป็นกรรมสิทธิ์ของ Caterpillar แต่เพียงผู้เดียว Caterpillar จะเป็นเจ้าของสิทธิ์ขาดจำเพาะ รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด และจะมีสิทธิสำหรับการใช้เนื้อหาเหล่านี้โดยไม่จำกัดเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม ทั้งการพาณิชย์หรืออื่นใด โดยไม่ต้องรับทราบหรือชดเชยแก่คุณ การส่งเนื้อหาใดๆ มายัง Caterpillar รวมถึงการโพสต์เนื้อหาไปยังเวทีสนทนาหรือพื้นที่เชิงโต้ตอบใดๆ เป็นการสละ "สิทธิ์ทางศีลธรรม" ใดๆ และทั้งหมดที่เพิกถอนไม่ได้ในเนื้อหาดังกล่าว รวมถึงสิทธิ์ความเป็นบิดาและความซื่อสัตย์

ความเป็นส่วนตัว

เมื่อคุณเข้าถึงหรือใช้ไซต์ใดๆ ไซต์นั้นอาจขอข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเพิ่มเติม (รวมถึงชื่อและตัวระบุสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ) Caterpillar Financial รวบรวมข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งข้อมูลระบบเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้อยู่ รวมไปถึงชื่อคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติงานที่ใช้งานอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่และที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบว่าคุณได้รับอนุญาตให้ใช้โปรแกรมนี้หรือไม่ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Caterpillar Financial และเพื่อช่วยให้ตัวแทนจำหน่ายของ Caterpillar เข้าใจว่าใครในพื้นที่บริการของตนที่กำลังใช้ไซต์อยู่ Caterpillar Financial อาจให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บริษัทในเครือ บริษัทสาขาหรือธุรกิจหรือบุคคลอื่นที่ไว้วางใจ รวมถึงตัวแทนจำหน่ายของ Caterpillar ด้วย Caterpillar Financial จะดำเนินมาตรการเฝ้าระวังที่สมเหตุสมผลและเหมาะสมเพื่อปกป้องความลับของข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม Caterpillar Financial อาจ หรือคุณอาจ โดยการใช้ไซต์นี้ ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวไปยังเขตอำนาจที่ไม่มีระดับการปกป้องข้อมูลเดียวกันกับเขตอำนาจตามกฎหมายที่คุณประจำอยู่ ในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวและ/หรือใช้ไซต์ใดๆ คุณยินยอมให้มีการรวบรวม ประมวลผล และถ่ายโอนข้อมูลโดย Caterpillar Financial ซึ่งสอดคล้องกับวรรคนี้  ประกาศความเป็นส่วนตัวทางเว็บไซต์ของเราให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลและแนวทางการประมวลผลข้อมูลบนเว็บไซต์ที่ระบุไว้ในที่นี้ เราอาจปรับปรุงแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัวทางเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา อาจมีการนำนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมหรือที่แตกต่างกันมาใช้กับไซต์ที่เจาะจง

เวทีสนทนาเชิงโต้ตอบและเนื้อหาของผู้ใช้

ไซต์นี้อาจรวมเวทีการสนทนาและพื้นที่สำหรับการโต้ตอบไว้เป็นครั้งคราว  โดยไม่เป็นการจำกัดบทบัญญัติอื่นใดของข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ ในการใช้เวทีสนทนาหรือพื้นที่สำหรับการโต้ตอบ คุณตกลงที่จะไม่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

 • อัปโหลดไปยัง แจกจ่ายหรือเผยแพร่ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร หรือเนื้อหาอื่นๆ ("เนื้อหาของผู้ใช้") ที่ผิดกฎหมาย เป็นการใส่ร้าย ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หยาบโลน ลามกอนาจาร หยาบคาย สัปดน เป็นการล่วงละเมิด ข่มขู่คุกคาม เป็นอันตราย ล่วงล้ำสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์ในการเผยแพร่ข่าว หมิ่นประมาท ยั่วโทสะ หรือคัดค้านได้ ผ่านทางไซต์ใดๆ

 • อัปโหลดหรือส่งต่อเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ที่จะก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การดำเนินคดีทางอาญา ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลใด หรือที่จะสร้างความรับผิดหรือละเมิดกฎหมายท้องถิ่น ของรัฐ ประเทศ หรือกฎหมายระหว่างประเทศใดๆ

 • อัปโหลดหรือส่งต่อเนื้อหาของผู้ใช้ที่อาจละเมิดสิทธิ์ในสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใด โดยการโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะแจกจ่ายและทำซ้ำเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว

 • แจกจ่ายหรือเผยแพร่การส่งเสริมการขาย การโฆษณาที่ไม่ได้ร้องขอ หรือเรียกร้องเงิน สินค้าหรือบริการ รวมถึงเมลขยะหรือสแปมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Caterpillar Financial

 • Caterpillar Financial ไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดต่อเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ที่คุณหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้โพสต์หรืออัปโหลด หรือต่อความผิดพลาด การเสื่อมเสียชื่อเสียง การหมิ่นประมาท การใส่ร้ายป้ายสี การละเว้น การพูดเท็จ ความลามกอนาจาร หยาบโลน หรือความหยาบคายที่คุณอาจประสบ ในฐานะผู้ให้บริการแบบโต้ตอบ Caterpillar Financial คือเวทีสนทนาแห่งเดียว (ถ้ามี) และไม่รับผิดต่อถ้อยคำ การแสดงแทน หรือเนื้อหาของผู้ใช้ที่จัดไว้ให้โดยผู้ใช้

Caterpillar Financial มีสิทธิ์ แต่ไม่ใช้ข้อผูกมัด ที่จะตรวจสอบกิจกรรมและเนื้อหาของผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับเวทีสนทนาและพื้นที่สำหรับการโต้ตอบ Caterpillar Financial อาจตรวจสอบการละเมิดนโยบายของบริษัทหรือข้อร้องเรียนที่มีการรายงานมา และดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามที่เห็นสมควร การกระทำดังกล่าวอาจได้แก่ แต่ไม่จำกัดเพียง การออกคำเตือน การระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ และ/หรือลบเนื้อหาของผู้ใช้ที่โพสต์ออก Caterpillar Financial ขอสงวนสิทธิ์และมีดุลยพินิจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ในการลบ คัดกรอง หรือแก้ไขเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ที่ละเมิดบทบัญญัติเหล่านี้ หรือที่คัดค้านได้

คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับข้อความหรือเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ที่คุณอัปโหลดหรือส่งต่อไปยังไซต์ใดๆ รวมถึงเวทีสนทนาหรือพื้นที่สำหรับการโต้ตอบของไซต์ใดๆ ด้วย

ถ้อยแถลงเกี่ยวกับการมองไปข้างหน้า

ไซต์นี้และเอกสารใดๆ ที่ออกโดย Caterpillar Financial ผ่านทางไซต์ใดๆ อาจประกอบไปด้วยถ้อยแถลงที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์และความคาดหวังในอนาคต และเป็นถ้อยแถลงเกี่ยวกับการมองไปข้างหน้าในความหมายของกฎหมาย Private Securities Litigation Reform Act ปี 1995  คำอย่างเช่น “เชื่อว่า” “ประมาณการณ์ว่า” “จะเป็น” “จะ” “อาจจะ” “คาดว่า” “คาดหมายว่า” “วางแผน” “คาดการณ์” “ตั้งใจ” “สามารถ” “ควร” หรือคำอื่นหรือถ้อยคำอื่นที่คล้ายกันมักระบุถึงถ้อยแถลงเกี่ยวกับการมองไปข้างหน้า ถ้อยแถลงเหล่านี้ นอกเหนือไปจากถ้อยแถลงข้อเท็จจริงในอดีตคือถ้อยแถลงในภายหน้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ถ้อยแถลงเกี่ยวกับแผนการในอนาคต การคาดการณ์ การพยากรณ์หรือแนวโน้ม ถ้อยแถลงเหล่านี้ไม่รับประกันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตและเราไม่รับภาระในการอัปเดตถ้อยแถลงเกี่ยวกับการมองไปข้างหน้าของเรา ผลลัพธ์ที่แท้จริงของ Caterpillar อาจแตกต่างในสาระสำคัญจากผลลัพธ์ที่อธิบายหรือบอกเป็นนัยไว้ในถ้อยแถลงเกี่ยวกับการมองไปข้างหน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: (i) สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกและสภาวะเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมและตลาดที่เราให้บริการ (ii) นโยบายการเงินหรืองบประมาณของรัฐบาลและการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน (iii) การเพิ่มขึ้นของราคาโภคภัณฑ์หรือส่วนประกอบ ความผันผวนของความต้องการผลิตภัณฑ์ของเรา หรือความพร้อมใช้งานที่มีจำกัดของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบ รวมถึงเหล็กกล้า (iv) ความสามารถของลูกค้า ตัวแทนจำหน่ายและผู้จัดหาสินค้าในการเข้าถึงและจัดการสภาพคล่อง (v) ความเสี่ยงและความไร้เสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ รวมถึงความขัดแย้งในประเทศและต่างประเทศและความไม่สงบกลางเมือง (vi) ความสามารถของเราและของ Caterpillar Inc. ที่จะ: รักษาอันดับความน่าเชื่อถือ หลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นในสาระสำคัญของต้นทุนการยืมและเข้าถึงตลาดเงินทุน (vii) สภาวะทางการเงินและความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของลูกค้า (viii) การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหรือสภาพคล่องในตลาด (ix) การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบบริการด้านการเงิน (x) การไม่สามารถรับรู้ผลประโยชน์ที่คาดหวังจากการเข้าซื้อกิจการ รวมถึง ERA Mining Machinery Limited และการขายบริษัท รวมถึงการขายบริษัท Bucyrus International, Inc. การกระจายธุรกิจไปยังตัวแทนจำหน่ายอิสระ (xi) นโยบายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ (xii) การยอมรับผลิตภัณฑ์และบริการของเราในตลาด (xiii) การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการแข่งขัน รวมถึงส่วนแบ่งตลาด ราคา ภูมิศาสตร์ และการผสมผสานการขายของผลิตภัณฑ์ (xiv) การดำเนินโครงการขยายกำลังการผลิตอย่างประสบความสำเร็จ ความริเริ่มเพื่อลดต้นทุนและความริเริ่มด้านประสิทธิภาพหรือผลิตภาพรวมถึงระบบการผลิตของ Caterpillar (xv) การตัดสินใจด้านการบริหารจัดการสินค้าคงคลังและนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างของตัวแทนจำหน่ายหรือผู้รับจ้างผลิตอุปกรณ์ (xvi) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม (xvii) การถูกกล่าวหาว่าละเมิดหรือการละเมิดกฎหมายและระเบียบด้านการค้าหรือการต่อต้านการทุจริต (xviii) ค่าใช้จ่ายด้านหรือภาษีเพิ่มเติมหรือการต้องเสียภาษี (xix) ความผันผวนของค่าเงิน (xx) การปฏิบัติตามกติกาการเงินของเราหรือ Caterpillar Inc. (xxi) ข้อผูกมัดการให้เงินทุนแผนบำนาญที่เพิ่มขึ้น (xxii) ข้อพิพาทของสหภาพแรงงานหรือประเด็นด้านแรงงานอื่นๆ (xxiii) การดำเนินคดีทางกฎหมายที่สำคัญ คดีความหรือการสืบสวนสอบสวน (xxiv) ข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดขึ้นถ้ามีการนำกฎหมายและ/หรือระเบียบด้านการปล่อยก๊าซคาร์บอนมาใช้ (xxv) การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชี (xxvi) ความล้มเหลวหรือการละเมิดความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ (xxvii) ผลกระทบในทางลบจากภัยธรรมชาติ และ (xxviii) ปัจจัยอื่นๆ ที่อธิบายไว้โดยละเอียดภายใต้หมวดที่ชื่อว่า "การอภิปรายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร" และ "ปัจจัยเสี่ยง" ใน Form 10-K ซึ่งยื่นไว้ล่าสุดต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา

เอกสารเผยแพร่

ไม่ควรถือว่าเนื้อหาที่อยู่ในเอกสารเผยแพร่ซึ่งออกโดย Caterpillar Financial มีความถูกต้องหรือเป็นปัจจุบัน เว้นแต่ ณ วันที่ซึ่งมีการประกาศการเผยแพร่ไว้ Caterpillar Financial ไม่มีเจตนาที่จะอัปเดต และสละสิทธิ์เป็นการเฉพาะต่อหน้าที่ในการอัปเดตข้อมูลในเอกสารเผยแพร่ จนถึงขอบเขตที่ข้อมูลใดๆ ในที่นี้เป็นการมองไปข้างหน้า ข้อมูลนั้นมีเจตนาเพื่อให้เหมาะสมกับข้อยกเว้นความรับผิดสำหรับถ้อยแถลงเกี่ยวกับการมองไปข้างหน้า และขึ้นอยู่กับความเสี่ยงในสาระสำคัญ

ไม่มีการรับประกัน

Caterpillar Financial กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้จัดหาสินค้า ตัวแทนจำหน่าย บริษัทในเครือ ตัวแทนและผู้ได้รับใบอนุญาต ("คู่สัญญาของ Caterpillar ") ขอสละสิทธิ์ความรับผิดชอบใดๆ สำหรับผลลัพธ์ที่เป็นอันตรายอันเป็นผลจากการที่คุณใช้ไซต์หรือเนื้อหาใดๆ คุณเข้าใจอย่างชัดแจ้งและตกลงว่า: (a) ไซต์และเนื้อหานั้นจัดไว้ให้ "ตามสภาพจริง", "พร้อมกับข้อบกพร่องทั้งหมด" และ "ตามความพร้อมใช้งาน" และความเสี่ยงทั้งหมดในแง่ของคุณภาพที่น่าพึงพอใจ ประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และความเสี่ยงทั้งหมดตกอยู่ที่คุณ (b) จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ คู่สัญญาของ Caterpillar ไม่ทำการรับรอง รับประกัน หรือเงื่อนไข ทั้งแบบชัดแจ้ง เป็นนัย ตามกฎหมายหรืออื่นใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การรับประกันสิทธิครอบครอง ความสามารถในการออกวางจำหน่าย หรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ใดโดยเฉพาะ ความพยายามซึ่งมีฝึมือ ความถูกต้อง การใช้ทรัพย์สินที่เช่าโดยสงบ ไม่มีภาระติดพัน ไม่มีบุริมสิทธิและปลอดจากการละเมิด (2) การรับประกันที่เกิดขึ้นในระหว่างการเจรจาติดต่อหรือการใช้การค้า (3) การรับประกันเกี่ยวกับความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ความตรงต่อเวลา และประสิทธิภาพของไซต์และเนื้อหา และ (4) การรับประกันว่าการเข้าถึงหรือการใช้ไซต์หรือเนื้อหาจะตรงตามข้อกำหนด ไม่ถูกขัดจังหวะหรือปลอดจากข้อผิดพลาด และ (c) ว่าคุณจะเข้าถึงหรือใช้ไซต์และเนื้อหาที่นำเสนอให้ตามดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง และว่าคุณจะรับผิดชอบต่อความเสียหายแก่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสูญเสียข้อมูลที่เป็นผลจากการเข้าถึงหรือการใช้งานดังกล่าวด้วยตัวคุณเอง โดยไม่คำนึงถึงการใช้ไซต์และเนื้อหาของคุณ และไม่คำนึงถึงข้อมูลใดๆ ที่จัดไว้ให้ผ่านสิ่งเหล่านั้น (ไม่ว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง) ที่เกี่ยวกับการทำงาน การบำรุงรักษาหรือสถานะประสิทธิภาพของเครื่อง คุณรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ ยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการทำงานอย่างเหมาะสม การสนับสนุน และการบำรุงรักษาเครื่อง ไม่มีการรับประกันที่ขยายออกไปนอกเหนือการรับประกันที่มอบให้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้

การจำกัดความรับผิด การเยียวยา

ไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใด รวมถึงการประมาทเลินเล่อ คู่สัญญาของ Caterpillar จะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลภายนอก (รวมถึงลูกค้าใดๆ) สำหรับความเสียหาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหาย ทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ เชิงลงโทษ การลงโทษ บุคคลภายนอก หรือที่เป็นผลตามมา (รวมถึงความเสียหายสำหรับการสูญเสียกำไรทางธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจ การติดไวรัส การใช้ระบบไม่ได้และสิ่งที่คล้ายกัน) ที่เกิดจาก บนพื้นฐานของหรือเป็นผลจากข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ หรือการที่คุณเข้าถึง ใช้ ใช้ในทางที่ผิด หรือไม่สามารถใช้ไซต์หรือเนื้อหาใดๆ แม้ว่า Caterpillar จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม (รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบุคคลภายนอก) การยกเว้นความเสียหายภายใต้หมวดนี้ไม่ขึ้นกับการเยียวยาใดที่ระบุไว้ภายใต้ข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้และจะยังคงอยู่ในกรณีที่การเยียวยาดังกล่าวไม่เป็นไปตามจุดประสงค์ที่สำคัญหรือถือว่าไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อจำกัดและการยกเว้นเหล่านี้บังคับใช้โดยไม่คำนึงว่าความเสียหายเกิดจากการละเมิดสัญญาหรือการรับประกัน ความประมาทเลินเล่อหรือมูลฟ้องอื่นใด จนถึงขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ห้ามการยกเว้นและข้อจำกัดดังกล่าว ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ความรับผิดทั้งหมดต่อคุณสำหรับความเสียหาย การสูญเสียและมูลฟ้องทั้งหมด ไม่ว่าในสัญญา ความรับผิดโดยสิ้นเชิง การละเมิด (รวมถึงความประมาท) หรืออื่นใด จะไม่เกินจำนวนที่คุณได้ชำระให้แก่ Caterpillar ภายในเดือนที่ยกเลิกล่าสุดสำหรับการเข้าถึงหรือการใช้ไซต์หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายบางอย่างไม่อนุญาตการจำกัดการรับประกันแบบนัยๆ หรือการยกเว้นหรือการจำกัดความเสียหายบางอย่าง  ถ้ากฎหมายเหล่านี้บังคับใช้ ข้อสงวนสิทธิ์ ข้อยกเว้น หรือการจำกัดบางอย่างหรือทั้งหมดข้างต้น จะไม่บังคับใช้กับคุณ และคุณอาจมีสิทธิเพิ่มเติมจากสิทธิที่อยู่ในที่นี้

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คุณตกลงที่จะชดใช้ แก้ต่าง และปกป้องคู่สัญญาแต่ละฝ่ายของ Caterpillar ให้พ้นจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คดีความ การเรียกร้อง การดำเนินการหรือการพิจารณาคดีอื่นๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกอันเนื่องจาก เกิดขึ้นเนื่องจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่คุณ (a) ใช้ไซต์ใดๆ (รวมถึงข้อความหรือเนื้อหาของผู้ใช้อื่นๆ ที่คุณอาจโพสต์หรืออัปโหลดไปยังเวทีสนทนาเชิงโต้ตอบใดๆ) (b) ละเมิดข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ หรือ (c) ละเมิดกฎหมาย ระเบียบ หรือสิทธิของบุคคลที่สามใดๆ คุณจะจ่ายค่าใช้จ่าย ค่าเสียหายใดๆ และทั้งหมด รวมถึงโดยไม่จำกัดเพียง ค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผลและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บต่อหรือเกิดขึ้นโดยคู่สัญญาของ Caterpillar ที่เกี่ยวเนื่องกับหรือเกิดจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คดีความ การดำเนินการ การเรียกร้อง หรือการพิจารณาคดีอื่นๆ

การยกเลิก

Caterpillar Financial ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตน อาจยกเลิกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน และสิทธิของคุณในการเข้าถึงหรือใช้ไซต์และเนื้อหาได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใด สิทธิ์การใช้งานที่มอบให้ในที่นี้จะยกเลิกอัตโนมัติโดยไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติมจาก Caterpillar Financial ถ้าคุณละเมิดข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้หรือคุณไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดใดๆ ดังที่ระบุไว้ในที่นี้ เมื่อยกเลิกข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณจะหยุดการใช้ไซต์และเนื้อหาทั้งหมด และทำลายสำเนาทุกชนิดทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมด เมื่อ Caterpillar Financial ร้องขอ คุณจะจัดหาถ้อยแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่คุณลงนามหรือตัวแทนที่มีอำนาจลงนามและส่งให้ Caterpillar Financial เพื่อรับรองว่าข้อมูลที่เป็นความลับทั้งหมดได้ถูกทำลายแล้ว บทบัญญัติภายใต้หัวเรื่อง ไม่มีการรับประกัน การจำกัดความรับผิด การเยียวยา การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การรักษาความลับ การปฏิบัติตามระเบียบการนำเข้าและส่งออก อายุความตามสัญญา และการเลือกใช้กฎหมาย จะคงอยู่แม้ข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้จะถูกยกเลิก

การอัปเดตไซต์

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ที่จะเปลี่ยนไซต์และเนื้อหาใดๆ และทั้งหมดได้ตลอดเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบ รวมถึงการลบไซต์และเนื้อหาออกด้วย เมื่อเวอร์ชันใหม่ของไซต์หรือเวอร์ชันปรับปรุงพร้อมใช้งาน เราอาจขอให้คุณอัปเดตเวอร์ชันปัจจุบันของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องของคุณ เว้นแต่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งโดย Caterpillar Financial เวอร์ชันใหม่หรือเวอร์ชันปรับปรุงของไซต์ เนื้อหาและบริการอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้

ไซต์ที่เชื่อมโยง

ไซต์อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือทรัพยากรของบุคคลภายนอกที่เป็นอิสระ ("ไซต์ที่เชื่อมโยง") ไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้จัดไว้ให้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น ไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ Caterpillar Financial และ Caterpillar Financial ไม่รับผิดชอบต่อและไม่รับรองเนื้อหาของไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว รวมถึงข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่อยู่ในไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว คุณจะต้องทำการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระด้วยตัวเองเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์กับไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้น

การปฏิบัติตามระเบียบการนำเข้าและส่งออก

คุณต้องไม่ใช้หรือส่งออกหรือส่งออกต่อไซต์หรือเนื้อหายกเว้นที่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของเขตอำนาจซึ่งได้รับไซต์ เนื้อหา หรือข้อเสนอบริการมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่ไม่มีการจำกัด จะต้องไม่ส่งออกหรือส่งออกต่อไซต์และเนื้อหา (a) ไปยังประเทศที่ถูกสั่งห้ามโดยสหรัฐอเมริกาหรือ (b) ไปยังบุคคลใดที่อยู่ในรายชื่อสัญชาติที่ได้รับการกำหนดเป็นพิเศษของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ หรือรายชื่อบุคคลหรือรายชื่อนิติบุคคลที่ถูกปฏิเสธของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ คุณรับรองและรับประกันว่าการเข้าถึงและใช้งานไซต์และเนื้อหาของคุณจะไม่ละเมิดกฎหมายใดๆ ดังกล่าว และว่าคุณไม่ได้อยู่ในประเทศใดๆ ดังกล่าว หรือในรายชื่อใดๆ ดังกล่าว คุณยังตกลงด้วยว่าคุณจะไม่ใช้ไซต์หรือเนื้อหาใดๆ เพื่อจุดประสงค์ใดๆ ที่ห้ามโดยกฎหมายสหรัฐอเมริกา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพัฒนา การออกแบบ การผลิตนิวเคลียร์ ขีปนาวุธ หรืออาวุธเคมีหรืออาวุธชีวภาพ

สิทธิของรัฐบาลสหรัฐฯ

ไซต์และเนื้อหาเป็น "สินค้าเชิงพาณิชย์" ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่นิยามไว้ที่ 48 C.F.R. §2.101 ซึ่งประกอบไปด้วย "ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์" และ "เอกสารประกอบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์" เนื่องจากคำศัพท์ดังกล่าวใช้ใน 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202 ตามความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับ 48 C.F.R. §12.212 หรือ 48 C.F.R. §227.7202-1 through 227.7202-4 ตามความเหมาะสม ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์และเอกสารประกอบคอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์ได้ถูกมอบสิทธิ์การใช้งานให้แก่ผู้ใช้ปลายทางภาครัฐของสหรัฐฯ (a) เป็นสินค้าเชิงพาณิชย์เท่านั้นและ (b) ด้วยสิทธิ์ตามที่มอบให้แก่ผู้ใช้ปลายทางอื่นใดทั้งหมดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งอยู่ในที่นี้

อายุความตามสัญญา

คุณตกลงว่าคุณจะไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือเรียกร้องต่อ Caterpillar Financial สำหรับการยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมภายใต้หรือที่เกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ที่สัมพันธ์กับ หรืออ้างสิทธิ์ในฐานะที่เป็นมูลฟ้อง สำหรับเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งเกิดขึ้นนานกว่า 12 เดือนหลังวันที่เร็วที่สุดซึ่งข้อเท็จจริงยึดถือ ได้หรืออาจเป็นที่ทราบแก่คุณด้วยการใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุสมผล

การเลือกใช้กฎหมาย การแยกออกจากกันได้

ข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา (โดยไม่คำนึงถึงกฎหมายที่อาจบังคับใช้ได้ภายใต้หลักการการขัดกันของกฎหมาย)  คู่สัญญาแต่ละฝ่ายยินยอมรับเขตอำนาจที่มีสิทธิ์ขาดจำเพาะของศาลของสถานที่ดังกล่าว  หากบทบัญญัติใดของข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ หรือการบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้ ถูกศาลที่มีอำนาจในการตัดสินคดีตัดสินว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ความไม่สมบูรณ์หรือการไม่สามารถบังคับใช้ได้ดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อบทบัญญัติอื่นๆ ของข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ ซึ่งทั้งหมดจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่ต่อไป และบทบัญญัติอื่นๆ ดังกล่าวจะถูกตีความเพื่อให้สะท้อนเจตนารมณ์ของทั้งสองฝ่ายอย่างสมเหตุสมผลอย่างเต็มที่  คู่สัญญายังตกลงต่อไปว่าจะแทนที่บทบัญญัติที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยบทบัญญัติที่สมบูรณ์และสามารถบังคับใช้ได้ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ทางธุรกิจและเจตนาของบทบัญญัติที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ดังกล่าว จนถึงขอบเขตที่เป็นไปได้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการจำหน่ายสินค้าระหว่างประเทศจะไม่นำมาบังคับใช้

เราตระหนักว่าเป็นไปได้ที่คุณจะได้รับการเข้าถึงไซต์นี้จากเขตอำนาจใดก็ได้ในโลกนี้ แต่เราไม่มีความสามารถในเชิงปฏิบัติที่จะป้องกันการเข้าถึงดังกล่าว ไซต์นี้ออกแบบมาเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของรัฐอิลลินอยส์และของสหรัฐอเมริกา หากเนื้อหาหรือเนื้อหาของผู้ใช้บนไซต์ใดๆ หรือการใช้ไซต์ใดๆ ของคุณ ขัดกับกฎหมายของสถานที่ซึ่งคุณอยู่และเวลาที่คุณเข้าถึงไซต์ ไซต์นี้ไม่ได้มีไว้เพื่อคุณ และเราขอให้คุณไม่ใช้ไซต์นี้ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งให้ตัวเองทราบเกี่ยวกับกฎหมายของเขตอำนาจของคุณและปฏิบัติตามนั้น

ข้อตกลงที่กำหนดหน้าที่ที่เหมือนกันทั้งสองฝ่าย

ข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ (รวมถึง จนถึงขอบเขตที่บังคับใช้ได้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ สำหรับไซต์ในเครือข่ายที่เจาะจงและข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ปลายทางสำหรับซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแอปพลิเคชันบนมือถือ) ถือเป็นข้อตกลงที่กำหนดหน้าที่ที่เหมือนกันทั้งสองฝ่ายระหว่างคุณและเราในเรื่องที่เกี่ยวกับไซต์ และเนื้อหา และมาแทนที่และใช้แทนข้อตกลงก่อนหน้านี้ทั้งหมด ชื่อหมวดในข้อตกลงมีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่มีผลทางกฎหมายหรือสัญญา ข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบเสนอราคา ข้อเสนอ การรับทราบ ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารที่คล้ายกัน ไม่ว่ากำหนดอย่างไร ทำโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือออกโดยคุณ จะไม่นำมาใช้

ข้อซักถาม

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดในการใช้งานเหล่านี้ กรุณาเขียนถึง Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams St., Peoria, IL 61629-6490 โดยจ่าหน้าถึง Deputy General Counsel, Commercial Section