ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโซเชียลมีเดีย

โดยการส่งเนื้อหาผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียใดๆ ของเรา ข้าพเจ้าตกลงยอมรับข้อกำหนด & เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.     การใช้ชื่อ หมายเลขอ้างอิง ข้อความ รูปถ่าย วิดีโอ สิ่งที่เหมือนกัน และทรัพย์สินทางปัญญา ข้าพเจ้าได้มอบสิทธิ์การใช้งานทั่วโลกที่ไม่ผูกขาด เพิกถอนไม่ได้ (เว้นแต่ที่ระบุไว้ในหมวด 3 ในที่นี้ภายใต้หมายเหตุ) ไม่จำกัด ตลอดกลาย ปลอดค่าลิขสิทธิ์ ให้ใบอนุญาตต่อได้อย่างเต็มที่ ชำระครบถ้วน แก่ Caterpillar Inc. บริษัทสาขาและบริษัทในเครือ และผู้รับช่วงต่อและผู้รับมอบสิทธิที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า "ฝ่ายที่ได้รับอนุญาต") รวมถึงสิทธิและใบอนุญาตให้ใช้ชื่อของข้าพเจ้าและ/หรือหมายเลขอ้างอิง ภาพ และสิ่งที่เหมือนกัน และข้อความและรูปถ่าย และ/หรือวิดีโอที่โพสต์ไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Twitter, Facebook และ Instagram โดยใช้แฮชแท็กส่งเสริมการขายของฝ่ายที่ได้รับอนุญาต (เรียกรวมกันว่า "เนื้อหา") บน www.catfinancial.com และเว็บไซต์อื่นๆ ที่ควบคุมโดย Caterpillar Financial Services Corporation หรือบริษัทสาขาและบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์ Caterpillar Financial ”) Facebook, Instagram, Twitter หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆ และเว็บไซต์อื่นๆ (เรียกรวมกันว่า “แพลตฟอร์ม”) และในสิ่งพิมพ์ การตลาดทางเสียงและวิดีโอ และช่องทางการโฆษณา (“การโฆษณา”)

ข้าพเจ้าตกลงว่าเนื้อหาสามารถใช้ ทำสำเนา แจกจ่าย เผยแพร่ จัดแสดง ทำเป็นรูปแบบดิจิตอล แสดงแก่สาธารณะ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือใช้ผ่านทางสื่อใดๆ และด้วยวิธีใดก็ตาม ทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน ที่ใดในโลก ในเวลาใดก็ตาม เพื่อจำนวนโครงการที่จำกัด เพื่อจุดประสงค์ใดๆ และทั้งหมดของการโฆษณา การทำการตลาด หรือการค้าเพื่อโปรโมทและประชาสัมพันธ์ฝ่ายที่ได้รับอนุญาต

ข้าพเจ้าตกลงว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิทำการอนุมัติ ไม่อ้างสิทธิในค่าตอบแทน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าลิขสิทธิ์) และไม่อ้างสิทธิ (รวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงค่าสินไหมทดแทนบนพื้นฐานของการล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง สิทธิในการประชาสัมพันธ์ การละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า) ที่เกิดจากการใช้ ตามข้อกำหนดในที่นี้ การทำให้พร่ามัว การแก้ไข การทำให้ผิดส่วน การทำซ้ำที่มีข้อบกพร่อง หรือใช้ในรูปแบบร่วมของเนื้อหา   ยิ่งไปกว่านั้น ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ที่เพิกถอนไม่ได้สำหรับสิทธิ์ที่เรียกว่าสิทธิ์ทางศีลธรรมใดๆ และทั้งหมดที่มีในเนื้อหา จนถึงขอบเขตที่ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้ ข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตาม ประกาศความเป็นส่วนตัวทางเว็บไซต์ ของ Caterpillar Financial

2.     การปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่าในการโพสต์เนื้อหาบนแพลตฟอร์ม ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพลตฟอร์มดังกล่าว

คุณควรอ่านถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์ตใดๆ ดังกล่าวอย่างระมัดระวัง

3.     หมายเหตุ หากข้าพเจ้าต้องการให้ลบเนื้อหาของข้าพเจ้าออกจากแพลตฟอร์ม เว็บไซต์และการโฆษณาของ Caterpillar Financial ข้าพเจ้าจะส่งข้อความอีเมลไปที่: CatFinancialSocialMedia@cat.com

4.     การรับรองและการรับประกัน/การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยผู้ใช้ ข้าพเจ้ารับรองและรับประกันว่า: (a) ข้าพเจ้ามีอายุ 18 ปีขึ้นไป (b) ข้าพเจ้ามีสิทธิตามกฎหมายที่จะโพสต์เนื้อหา (c) ไม่มีเนื้อหาหรือการใช้เนื้อหาโดยฝ่ายที่ได้รับอนุญาตใดที่จะละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิในการประชาสัมพันธ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรและ/หรือลิขสิทธิ์ ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ (d) เนื้อหาไม่มีเนื้อหาใดที่ไม่เหมาะสม หยาบโลน ลามกอนาจาร สร้างความเกลียดชัง หลอกลวง ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หมิ่นประมาท ใส่ร้าย หรือแสดงถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และ (e) เนื้อหาไม่มีการโฆษณาหรือเนื้อหาเชิงพาณิชย์ใดๆ

ข้าพเจ้าตกลงที่จะชดใช้ แก้ต่าง และปกป้องฝ่ายที่ได้รับอนุญาตแต่ละรายให้พ้นจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด คดีความ การเรียกร้อง การดำเนินการหรือการพิจารณาคดีอื่นๆ ทุกชนิดที่ถูกนำขึ้นฟ้องร้องโดยบุคคลภายนอกใดๆ และจากความเสียหาย ความรับผิด ค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผล และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บกับหรือเกิดขึ้นโดยฝ่ายที่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวเนื่องกับหรือเกิดจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คดีความ การดำเนินการ การเรียกร้อง หรือการพิจารณาคดีอื่นๆ (a) ที่เกี่ยวเนื่องหรือเกิดจากการละเมิดหรือการถูกกล่าวหาว่าละเมิดการรับประกัน การรับรองใดๆ ของข้าพเจ้า หรือข้อตกลงที่ทำไว้ในที่นี้ (b) การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโซเชียลมีเดียเหล่านี้ หรือ (c) การละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับใดๆ หรือสิทธิของบุคคลภายนอก

ข้าพเจ้าจะจ่ายค่าใช้จ่าย ค่าเสียหายใดๆ และทั้งหมด รวมถึงโดยไม่จำกัดเพียง ค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผลและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บต่อหรือเกิดขึ้นโดยฝ่ายที่ได้รับอนุญาตที่เกี่ยวเนื่องกับหรือเกิดจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน คดีความ การดำเนินการ การเรียกร้อง หรือการพิจารณาคดีอื่นๆ

5.     ไม่มีการรับประกันโดยฝ่ายที่ได้รับอนุญาตและการจำกัดความรับผิด การเยียวยา ถ้อยแถลงเกี่ยวกับการมองไปข้างหน้า เอกสารเผยแพร่ การยกเลิก การอัปเดตไซต์ ไซต์ที่เชื่อมโยง ข้อตกลงที่กำหนดหน้าที่ที่เหมือนกันทั้งสองฝ่าย ข้อซักถาม ข้าพเจ้าเข้าใจและตกลงยอมรับบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในหมวดการรับประกันและการจำกัดความรับผิด ถ้อยแถลงเกี่ยวกับการมองไปข้างหน้า เอกสารเผยแพร่ การยกเลิก การอัปเดตไซต์ ไซต์ที่เชื่อมโยง ข้อตกลงที่กำหนดหน้าที่ที่เหมือนกันทั้งสองฝ่าย ข้อซักถามภายใต้ ข้อกำหนดในการใช้งาน

6.     ไม่มีข้อผูกมัดในการใช้ ข้าพเจ้าเข้าใจและตกลง: (a) ว่าฝ่ายที่ได้รับอนุญาตจะไม่มีข้อผูกมัดในการใช้เนื้อหา (หรือส่วนใดๆ ของเนื้อหา) ในทางใดก็ตาม และ (b) ว่าฝ่ายที่ได้รับอนุญาตอาจลบเนื้อหา (หรือส่วนใดๆ ของเนื้อหา) ออกจากแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ Caterpillar Financial หรือการโฆษณาได้ตลอดเวลาด้วยเหตุผลใดก็ได้ ตามดุลยพินิจของฝ่ายที่ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว ข้าพเจ้าเข้าใจและตกลงเพิ่มเติมว่าฝ่ายที่ได้รับอนุญาตจะไม่ใช้เนื้อหาหรือวัสดุใดๆ ที่เห็นว่าไม่เหมาะสม หยาบโลน ลามกอนาจาร สร้างความเกลียดชัง หลอกลวง ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง หมิ่นประมาท ใส่ร้าย หรือที่ฝ่ายที่ได้รับอนุญาตเชื่อว่าอาจละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิของผู้อื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิความเป็นส่วนตัว สิทธิในการประชาสัมพันธ์ หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา