ลิขสิทธิ์

©2021 Caterpillar สงวนลิขสิทธิ์

Caterpillar รักษาลิขสิทธิ์ทั้งหมดในข้อความ ภาพกราฟิก และซอฟต์แวร์ที่เป็นของ Caterpillar และได้อนุญาตให้คุณเพื่อทำสำเนาเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเผยแพร่ในที่นี้เพื่อจุดประสงค์ในการส่งต่อหรือดูข้อมูลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คุณจะต้องไม่ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง หรือแก้ไขไฟล์ใดๆ ในเว็บไซต์นี้หรือแพร่ภาพต่อ หรือพิมพ์ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Caterpillar เว้นแต่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งข้างต้น ไม่มีสิ่งใดในที่นี้จะถือได้ว่าเป็นการให้สิทธิ์การใช้งานหรือสิทธิภายใต้ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้าของ Caterpillar

Cat และ Caterpillar เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams, Peoria IL 61629

ประกาศทางกฎหมาย

ข้อมูลในสิ่งพิมพ์นี้ รวมถึงข้อความ ภาพ และลิงค์ จัดไว้ให้ "ตามสภาพจริง" โดย CATERPILLAR INC. เพื่อความสะดวกแก่ตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยทั้งในด้านสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์ และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการไม่ละเมิด Caterpillar Inc. ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในสิ่งพิมพ์นี้ หรือเอกสารอื่นๆ ซึ่งถูกอ้างอิงถึงหรือเชื่อมโยงกับสิ่งพิมพ์นี้ สิ่งพิมพ์นี้อาจมีความไม่ถูกต้องทางเทคนิคหรืออื่นๆ และใช่ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อ้างถึงในที่นี้จะมีในทุกพื้นที่ จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นระยะๆ และ Caterpillar อาจเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อธิบายไว้ในสิ่งพิมพ์นี้ได้ตลอดเวลา กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย Caterpillar ในพื้นที่ของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะพึ่งพาข้อมูลที่อยู่ในที่นี้

หากคุณเลือกที่จะติดต่อกับ Caterpillar โดยตรงเมื่อมีข้อคิดเห็น คำถาม ข้อเสนอแนะ แนวคิด หรือสิ่งที่คล้ายกันที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ หรือผลิตภัณฑ์และบริการของ Caterpillar คุณตกลงว่าข้อมูลดังกล่าวจะถือเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ และ Caterpillar ไม่มีข้อผูกมัดที่จะตอบรับและมีอิสระที่จะทำซ้ำ ใช้ เปิดเผย และแจกจ่ายข้อมูลไปยังผู้อื่นโดยไม่มีข้อจำกัด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนา การผลิต และการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูลนั้นอยู่