NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

Tak, istnieje taka możliwość. Podnajęcie, bądź użyczenie Urządzenia innej firmie (osobie trzeciej), wymaga pisemnej zgody Finansującego.

Za wydanie zgody naliczana jest opłata zgodnie z Tabelą opłat i prowizji.

Oczywiście. Do zawarcia umowy w formie elektronicznej konieczne jest jednak posiadanie ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Taka forma zdecydowanie przyspiesza proces podpisania umowy. Dlatego też, jeśli zdecydujecie się Państwo na podpisanie umowy używając kwalifikowanego podpisu elektronicznego prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta; telefon 22 44 88 707 lub 22 44 88 712 bądź kontakt z jednym z naszych Dyrektorów Regionalnych.  Dane teleadresowe znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.catfinancial.com/pl_PL/about-us/contact-us.html

Kwoty rat wyliczone zostały w oparciu o dane na dzień sporządzania Umowy. Różnice między harmonogramem, a kwotą z dokumentu księgowego do zapłaty wynikać mogą:

a)      ze zmiany wartości Urządzenia netto

b)     z ustalenia ostatecznego Terminu Dostawy Urządzenia

c)      ze zmiany wskaźnika WIBOR 1M / EURIBOR 1M (o ile umowa została zawarta w oparciu o zmienną stopę procentową).

Wydłużenie umowy jest możliwe w określonych sytuacjach. Dział ryzyka indywidualnie ocenia każdy

wniosek o taką modyfikację; bierzemy wówczas pod uwagę m.in. wiek Urządzenia, okres Umowy oraz aktualną sytuację finansową Państwa przedsiębiorstwa. Możliwe jest wydłużenie okresu Umowy z jednoczesnym rozłożeniem wykupu na raty.

Wydłużenie Umowy wiąże się z naliczeniem opłaty administracyjnej za zmianę harmonogramu opłat do Umowy, zgodnie z aktualną Tabelą Opłat i Prowizji.

Jeśli zdecydują się Państwo wydłużyć Umowę,  prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta; telefon: 22 44 88 706; e-mail: modyfikacje@cat.com

Tak, skrócenie Umowy jest możliwe. W przypadku Umowy leasingu operacyjnego należy pamiętać

o minimalnych okresach trwania Umowy oraz stawkach amortyzacji, uregulowanych przez odpowiednie przepisy prawa podatkowego. Za zmianę harmonogramu spłat naliczana jest opłata administracyjna zgodnie z Tabelą opłat i prowizji, oraz pobierana jest opłata w wyskości 1% za każdy niewygasły rok (lub jego część) pozostałego okresu Umowy, naliczana od sumy pozostałych do spłaty rat.

Jeśli zdecydują się Państwo skrócić Umowę prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta; telefon:

22 44 88 730; e-mail: modyfikacje@cat.com

Cesja jest możliwa w przypadku Umów leasingu operacyjnego. Przedsiębiorstwo przejmujące Umowę

(cesjonariusz) musi zostać pozytywnie zaopiniowane przez Dział Ryzyka Kredytowego.

Jeśli zdecydują się Państwo na cesję Umowy prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta; telefon:

22 44 88 706; e-mail: modyfikacje@cat.com

Prośbę o wystawienie opinii o współpracy należy przesłać, w formie wiadomości elektronicznej, na adres e-mail: kontakt@cat.com Za wystawienie opinii naliczana jest opłata zgodnie z aktualną Tabelą opłat i prowizji.

Zgodnie z zawartą Umową jesteście Państwo zobowiązani do pisemnego poinformowania Caterpillar

Financial o każdej zmianie danych identyfikacyjnych. Brak poinformowania nas o zmienionym adresie może skutkować uznaniem kierowanej do Państwa korespondencji za doręczoną, pomimo nie zapoznania się przez Państwa z jej treścią.

W przypadku zmiany danych adresowych prosimy o przesłanie informacji na adres pocztowy naszej firmy lub w formie elektronicznej, na adres e-mail: kontakt@cat.com

W przypadku rozbieżnych sald prosimy o kontakt z Działem Księgowości celem potwierdzenia, czy posiadają Państwo wszystkie dokumenty księgowe, oraz sprawdzenia jak zostały zaksięgowane Państwa wpłaty.

Kontakt do Działu Księgowości:

telefon: 22 44 88 705; e-mail: ksiegowosc@cat.com

Kwoty oraz terminy płatności rat wskazane są w Umowie oraz harmonogramie płatności, będącym załącznikiem do Umowy. Pomimo nie otrzymania dokumentu księgowego, płatność powinna zostać uregulowana zgodnie z umową i harmonogramem płatności. Informacje o aktualnej kwocie do zapłaty można również uzyskać kontaktując się z nami telefonicznie bądź mailowo.

Kontakt do Działu Obsługi Klienta:

telefon: 22 44 88 716; e-mail: kontakt@cat.com

Jeśli chcecie Państwo otrzymać ofertę na finansowanie kolejnego Urzędzenia Caterpillar bądź uzyskać informację o możliwości sfinansowania Urządzeń innych producentów, prosimy o kontakt z jednym z naszych Dyrektorów Regionalnych. Dane teleadresowe znajdziecie Państwo pod adresem:  https://www.catfinancial.com/pl_PL/about-us/contact-us.html

W przypadku zaginięcia lub braku polis prosimy o bezpośredni kontakt z naszym brokerem:

Telefon: 22 318 81 99; e-mail: wtw-pl.catubezpieczenia@willistowerswatson.com

W przypadku jakiegokolwiek zdarzenia, które może być powodem roszczenia w ramach umowy ubezpieczenia, informacje należy zgłosić niezwłocznie i nie później niż w ciągu 3 dni od dnia powstania szkody.

Kogo powiadomić:

Policję: tel. 997 lub 112 w przypadku szkody polegającej na kradzieży lub włamaniu.

Brokera: tel. 22 318 89 32, e-mail: wtw-pl.catubezpieczenia@willistowerswatson.com

Dział Obsługi Klienta: tel. 22 44 88 706; e-mail: kontakt@cat.com

Pismo informujące o zakończeniu Umowy zgodnie z harmonogramem wysyłamy co najmniej miesiąc przed terminem jej zakończenia. Zgodnie z informacją zawartą w piśmie, przed zakończeniem Umowy należy uregulować wszystkie wymagane należności. Po otrzymaniu wszystkich opłat przewidzianych Umową, przeniesiemy na Państwa prawo własności Urządzenia. W zależności od rodzaju umowy otrzymają Państwo:

- fakturę sprzedaży – w przypadku leasingu operacyjnego oraz finansowego

- pismo poświadczające całkowitą spłatę zobowiązań – w przypadku umowy pożyczki

W przypadku najmu długoterminowego, po zakończeniu Umowy, Urządzenie powinno zostać zwrócone do wskazanego oddziału Dostawcy zgodnie z zapisami umowy.

W przypadku pytań w sprawie zakończenia Umowy prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta: tel. 22 44 88 706; e-mail: kontakt@cat.com

 

Osoba trzecia może wykupić przedmiot leasingu wyłącznie za cenę rynkową.

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723, z późń. zm.) – „Ustawa AML”.

Banki i instytucje finansowe (w tym firmy leasingowe) jako instytucje obowiązane w rozumieniu Ustawy AML mają obowiązek identyfikacji wśród obecnych i potencjalnych Klientów osób na eksponowanych stanowiskach politycznych, członków rodzin oraz osób znanych jako bliscy współpracownicy takich osób (PEP – ang. politcally exposed person). Dodatkowo zgodnie z Ustawą AML instytucje obowiązane dokonują identyfikacji i weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego oraz ustalają strukturę własności i kontroli Klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Numer ID użytkownika dostępny jest na fakturach jako ostatnie sześć cyfr rachunku, na który wpłacane są należności z tytułu rat leasingowych oraz na piśmie przewodnim dołączonym do umowy.

Wszystkie płatności rozliczane są według terminów wymagalności faktur zgodnie z:

·        Art. 9.6 Umowy Pożyczki

·        Art. 3.14 Umowy Leasingu 

Każdy kontrahent może dokonać płatności według wskazówek swojego banku.