Warunki korzystania

Witamy na stronie catfinancial.com, witrynie spółki Caterpillar Financial Services Corporation („Caterpillar Financial”). Niniejsze Warunki korzystania ze strony catfinancial.com ("Warunki korzystania") zawierają zasady regulujące dostęp do witryn internetowych Caterpillar Financial ("Strona" lub "Strony," w tym www.catfinancial.com i korzystanie z nich; korzystanie ze wszystkich stron sieciowych zarządzanych przez firmę Caterpillar i jej filie ("Strony sieciowe"). Warunki odnoszą się ponadto do wszelkich danych, tekstów, elementów graficznych, interfejsów użytkownika, graficznych interfejsów, fotografii, znaków towarowych, logotypów, dźwięków, muzyki, prac artystycznych i kodów komputerowych udostępnianych na Stronie lub za jej pośrednictwem ("Treści")). Jest to umowa zawarta pomiędzy klientem lub reprezentowanym przez niego podmiotem ("klient"), a Caterpillar Financial, korporacją z siedzibą w stanie Delaware, 2120 West End Avenue, Nashville, TN 37203 (oraz naszymi filiami, które mogą udostępniać Strony klientowi: "Caterpillar," "my," "nas," nam "nasze, itd."). Caterpillar Financial zagwarantuje dostęp do Stron i możliwość korzystania z nich dopiero po zaakceptowaniu przez klienta wszystkich zasad niniejszych Warunków korzystania bez jakichkolwiek modyfikacji.

KLIENT – ODWIEDZAJĄC DOWOLNĄ STRONĘ LUB KORZYSTAJĄC Z NIEJ – WYRAŻA ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA I POTWIERDZA, IŻ MA PRAWO ODWIEDZAĆ STRONY I KORZYSTAĆ Z NICH, JEST UPRAWNIONY DO STOSOWANIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA I POSIADA ODPOWIEDNIE UMOCOWANIE PRAWNE DO ZARZĄDZANIA PODMIOTEM, KTÓRY REPREZENTUJE. OSOBY NIEWYRAŻAJĄCE ZGODY NA PRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA LUB WPROWADZANYCH DO NICH ZMIAN UPRASZA SIĘ O NIEODWIEDZANIE NINIEJSZEJ STRONY, NIEPRZEGLĄDANIE JEJ I NIEKORZYSTANIE Z NIEJ W INNY SPOSÓB.

Zastrzegamy sobie wyłączne prawo do aktualizacji i zmiany niniejszych Warunków korzystania w dowolnym momencie. Dalsze odwiedzanie Strony i korzystanie z niej po publikacji zmian Warunków korzystania stanowi potwierdzenie przyjęcia wprowadzonych modyfikacji. Najbardziej aktualna wersja Warunków korzystania zawsze znajduje się na stronie: https://www.catfinancial.com.

Strony sieciowe

Caterpillar Financial korzysta z witryny catfinancial.com jako punktu wejściowego do wielu stron sieciowych zarządzanych przez spółkę Caterpillar i jej filie ("Strony sieciowe"). Bez względu na odmienne postanowienia niniejszych Warunków korzystania, na niektórych Stronach sieciowych mogą obowiązywać dodatkowe lub inne warunki. W uzasadnionych przypadkach te dodatkowe lub inne warunki są prezentowane na odpowiednich Stronach sieciowych. W przypadku, gdy Strona sieciowa wdraża dodatkowe lub inne warunki, ich zapisy mają – w przypadku niezgodności z niniejszymi Warunkami korzystania – znaczenie nadrzędne. Jeżeli niniejszy dokument nie stanowi wyraźnie inaczej, niniejsze Warunki korzystania znajdują zastosowanie w stosunku do wszystkich Stron Caterpillar Financial i kontrolują ich wykorzystanie.

Korzystanie ze Strony

Ze Stron można korzystać i uzyskiwać do nich dostęp wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania. Obowiązkiem klienta jest ścisłe przestrzeganie wszelkich przepisów, zasad, regulacji oraz polityk Caterpillar Financial odnoszących się do korzystania ze Stron i uzyskiwania do nich dostępu, w tym przepisów, zasad i regulacji obowiązujących w stosunku do zachowania w Internecie, treści online oraz przesyłania danych z i do Stanów Zjednoczonych oraz kraju zamieszkania klienta. Poza tym klientowi nie wolno:

 • pobierać, kopiować ani monitorować żadnej części jakiejkolwiek Strony (tudzież uzyskiwać do niej dostępu), jak również powielać czy obchodzić struktury nawigacji lub formy prezentacji jakiejkolwiek Strony w celu pozyskania lub podjęcia próby pozyskania materiałów, dokumentów albo informacji jakąkolwiek techniką, która nie została celowo udostępniona na Stronie, w tym poprzez wykorzystanie "linków bezpośrednich", "page-scrapingu", "robotów", "pająków" albo innych urządzeń automatycznych, programów, algorytmów czy metodologii, tudzież analogicznych/podobnych procesów manualnych;

 • podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakiejkolwiek części bądź funkcji Stron albo do innych systemów lub sieci połączonych z jakąkolwiek Stroną albo jakimkolwiek serwerem, w tym poprzez haking, wyszukiwanie "haseł" lub podejmowanie innych nielegalnych działań;

 • sondować, skanować ani testować luk w zabezpieczeniach Stron albo połączonych z nimi sieci, tudzież naruszać zabezpieczeń lub mechanizmów uwierzytelniania na Stronach bądź w połączonych z nimi sieciach;

 • wyszukiwać wstecznie, śledzić lub próbować śledzić informacje dot. innych użytkowników lub osób odwiedzających witryny Caterpillar Financial – dotyczy to m.in. danych osobowych oraz informacji umożliwiających identyfikację tożsamości użytkownika;

 • podejmować działań nadmiernie albo w nieuzasadniony sposób obciążających infrastrukturę Stron lub systemów/sieci Caterpillar bądź systemów/sieci połączonych z którąś ze Stron albo ze spółką Caterpillar;

 • wykorzystywać urządzeń, programów lub procedur w celu powodowania zakłóceń albo podjęcia próby wywołania zakłóceń sprawnego funkcjonowania Stron, utrudniania transakcji wykonywanych na Stronach czy utrudniania innym użytkownikom korzystania ze Stron;

 • rozpowszechniać wirusów ani innych technologii potencjalnie szkodliwych dla Caterpillar Financial bądź interesów innych osób/podmiotów, w tym pozostałych użytkowników Stron;

 • obchodzić strukturę płatności (albo próbować nią manipulować), proces wystawiania rachunków czy opłat należnych spółce Caterpillar Financial, jej dealerom lub partnerom biznesowym;

 • podrabiać ani fałszować identyfikatorów z myślą o ukryciu źródła komunikatu lub transmisji przekazywanych spółce Caterpillar Financial na którejkolwiek Stronie bądź za jej pośrednictwem;

 • udawać, że jest się kimś innym albo kogoś innego reprezentuje, tudzież podszywać się pod inną osobę fizyczną albo prawną;

 • korzystać ze Stron w celach niezgodnych z prawem lub niezgodnych z postanowieniami niniejszych Warunków użytkowania, ani nakłaniać innych do podejmowania nielegalnych działań albo czynności naruszających prawa spółki Caterpillar Financial bądź innych osób/podmiotów.

Prawa własności intelektualnej

Z wyłączeniem zakresu wyraźnie wskazanego w niniejszych Warunkach korzystania w punkcie "Udzielenie licencji" klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, co następuje:

 • Caterpillar jest właścicielem wszelkich uprawnień wynikających z prawa patentowego, prawa autorskiego, przepisów dot. tajemnic handlowych i prawa w dziedzinie znaków handlowych (udziela też licencji na korzystanie z tych uprawnień), a także wszelkich pozostałych uprawnień o charakterze własnościowym i moralnym, jak również powiązanych aplikacji, nowych wersji, rozszerzeń i napraw – na całym świecie, zarówno obecnie, jak i w przyszłości ("Prawa własności intelektualnej"), odnośnie do Stron i Treści. Dotyczy to m.in. designu, struktury, wyboru, koordynacji, wyrażania, "wyglądu" i ustawień Treści lub Stron ("WI Caterpillar").

 • Klientowi nie przysługują żadne uprawnienia, licencje ani udziały w prawach własności intelektualnej odnośnie do Stron i Treści.

 • Caterpillar jest właścicielem wszelkich praw, tytułów i udziałów odnoszących się do wszelkich zastąpień, ulepszeń, aktualizacji, usprawnień, dzieł pochodnych oraz pozostałych modyfikacji (dotyczy to także m.in. wprowadzania pomysłów, metod lub procesów inicjowanych przez klienta bądź za jego pośrednictwem) w obrębie WI Caterpillar dokonywanych przez dowolną osobę, nawet jeśli opłatę za nie uiścił klient oraz niezależnie od tego, czy są to elementy podobne do praw własności intelektualnej klienta. Klient ma obowiązek podjąć wszelkie działania zmierzające do przekazania spółce Caterpillar należnej jej własności intelektualnej, w tym do przekazania (co niniejszym czyni) wszelkich uprawnień do praw własności intelektualnej, w tym m.in. aplikacji patentowych, patentów, autorskich praw osobistych i praw autorskich związanych ze Stronami lub Treściami.

 • Bez uprzedniego uzyskania wyraźnej zgody Caterpillar na piśmie żadnej części Stron/Treści nie wolno w żaden sposób kopiować, powielać, publikować ponownie, wysyłać, umieszczać, prezentować publicznie, szyfrować, tłumaczyć, przekazywać lub upowszechniać (w tym poprzez "dublowanie") na innych komputerach, serwerach, stronach internetowych, pozostałych mediach z myślą o publikacji, dystrybucji czy podjęciu innego działania handlowego.

 • Wszelkie znaki pojawiające się na Stronach i w Treściach należące do Caterpillar lub prawowitych właścicieli chronione są amerykańskim i międzynarodowym prawem autorskim oraz przepisami w dziedzinie znaków handlowych. Surowo zabronione jest korzystanie z tych znaków bez uprzedniego uzyskania wyraźnej zgody spółki Caterpillar (lub właściciela znaku) na piśmie.

 • Caterpillar może – wedle własnego uznania – zablokować lub zlikwidować dostęp do Stron i Treści osobom albo podmiotom dopuszczającym się naruszenia praw własności intelektualnej Caterpillar lub innych podmiotów.

Udzielenie licencji

Caterpillar udziela klientowi ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenośnej i niepodlegającej cesji licencji (bez prawa do udzielania licencji wtórnych) na dostęp i korzystanie ze Stron wyłącznie w sposób uzasadniony handlowo, w legalnych celach związanych z działalnością klienta oraz zgodnych z niniejszymi Warunkami korzystania. Klientowi nie wolno:

 • powielać, modyfikować, publikować, rozpowszechniać, prezentować publicznie, adaptować, zmieniać, tłumaczyć na inne języki Stron lub Treści ani tworzyć dzieł pochodnych na ich podstawie;

 • podnajmować, wynajmować, sprzedawać, wypożyczać ani inaczej udostępniać Stron/Treści stronom trzecim;

 • stosować inżynierii wstecznej, dekompilacji, demontażu ani podejmować innych prób pozyskania kodu źródłowego ze Stron/Treści;

 • wykorzystywać Stron/Treści ani kopiować ich w sposób inny niż ten wyraźnie dopuszczony na mocy udzielonej niniejszym licencji i niniejszych Warunków korzystania;

 • wykorzystywać Stron/Treści w "biurach serwisowych" i podobnych obiektach, gdzie strony trzecie korzystają ze Stron/Treści za pośrednictwem klienta;

 • usuwać, zasłaniać ani zmieniać praw autorskich, znaków handlowych i pozostałych informacji dotyczących własności umieszczanych na Stronach/w Treściach lub dołączanych do nich.

Agent ds. praw autorskich

Spółka Caterpillar szanuje uprawnienia wszystkich podmiotów posiadających prawa autorskie. W związku z tym opracowała i wdrożyła politykę umożliwiającą usuwanie z jej Stron materiałów naruszających prawa autorskie stosownie umocowanych podmiotów.  Klient podejrzewający, iż jego dzieło zostało skopiowane w sposób naruszający prawa autorskie, powinien dostarczyć agentowi Caterpillar ds. praw autorskich następujące informacje wymagane na mocy Ustawy o ograniczeniu odpowiedzialności w związku z naruszeniem praw autorskich w Internecie, będącej częścią amerykańskiej ustawy Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512:

 • podpis (fizyczny lub elektroniczny) osoby uprawnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które miało zostać naruszone;

 • opis dzieła objętego prawem autorskim, które miało zostać naruszone, ewentualnie kilku dzieł znajdujących się na jednej stronie internetowej, objętych tym samym powiadomieniem, plus wyczerpujący wykaz tych dzieł;

 • opis materiału powodującego domniemane naruszenie lub będącego jego przedmiotem, który to materiał ma być usunięty (albo do którego ma zostać zablokowany dostęp), a także informacje na tyle obszerne, aby umożliwić nam lokalizację przedmiotowego materiału;

 • informacje na tyle obszerne, aby umożliwić nam kontakt ze stroną wnoszącą skargę;

 • oświadczenie, z którego wynika, iż strona wnosząca skargę sądzi w dobrej wierze, że wykorzystywanie materiału w niewłaściwy sposób odbywa się niezgodnie z przepisami, wolą posiadacza praw autorskich lub jego agenta;

 • oświadczenie, z którego wynika, iż informacje przedstawione w powiadomieniu są prawidłowe oraz – pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań – że strona wnosząca skargę może występować w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które miało zostać naruszone.

Dane kontaktowe agenta Caterpillar odpowiedzialnego za doniesienia o naruszaniu praw autorskich w związku z niniejszą Stroną:

Copyright Agent
100 N.E. Adams St.
Peoria, IL 61629-9620
E-mail: CopyrightAgent@cat.com

Przesyłanie materiałów

Niniejsza Strona nie służy przesyłaniu informacji traktowanych przez klienta jako poufne i zastrzeżone.  Z wyłączeniem postanowień warunków korzystania odnoszących się do transakcji klienta prowadzonych ze Stroną sieciową lub zawartych w pisemnej umowie z Caterpillar dotyczącej indywidualnego korzystania ze Strony sieciowej, wszelkie materiały nadesłane przez klienta traktowane są jako materiały przekazane spółce Caterpillar do dalszego wykorzystania zgodnie z jej własnym uznaniem, bez względu na ewentualne roszczenia dotyczące prawa własności czy zastrzeżenia praw wskazane w przesłanym komunikacie. W związku z powyższym klient wyraża zgodę, aby wszelkie materiały, w tym pytania, komentarze, sugestie, pomysły, plany, notatki, rysunki, materiały oryginalne lub kreatywne oraz pozostałe informacje przekazane przez klienta w formie e-maila lub materiałów nadesłanych do Caterpillar, a także ogłoszenia prezentowane na niniejszej Stronie, były pozbawione klauzuli poufności (z zastrzeżeniem postanowień polityki prywatności Caterpillar) i stały się wyłączną własnością Caterpillar. Caterpillar posiada wyłączny tytuł własności, w tym do wszelkich praw własności intelektualnej, i ma prawo do nieograniczonego korzystania z tych materiałów w dowolnym celu – handlowym bądź innym – bez konieczności powiadamiania klienta czy też uiszczania opłat na jego rzecz. Przesłanie materiałów do Caterpillar, w tym umieszczenie ich na forum lub w obszarze interaktywnym, jest jednoznaczne z nieodwołalnym zrzeczeniem się przez klienta wszelkich "autorskich praw osobistych" do takich materiałów, w tym praw do autorstwa utworu i jego integralności.

Prywatność

Klient odwiedzający dowolną Stronę lub z niej korzystający może zostać poproszony o podanie opcjonalnych danych osobowych (takich jak imię i nazwisko oraz identyfikator komputera). Caterpillar Financial gromadzi takie informacje, a także dane systemowe o wykorzystywanym komputerze (takie jak nazwa komputera, obsługiwany system operacyjny, wersja stosowanego oprogramowania i adres IP komputera) w celu potwierdzenia, iż klient posiada autoryzację do korzystania z tego Programu, ulepszania produktów i usług Caterpillar Financial, jak również umożliwienia dealerom Caterpillar uzyskania informacji, kto korzysta ze Stron na terytorium serwisowym. Caterpillar Financial może przekazywać takie informacje swoim filiom, podmiotom zależnym i innym zaufanym firmom bądź osobom, w tym dealerom Caterpillar. Caterpillar Financial stosuje uzasadnione i odpowiednie środki ostrożności z myślą o ochronie poufności gromadzonych informacji; niemniej jednak Caterpillar Financial może (to samo dotyczy klienta korzystającego z dowolnej Strony) przekazywać takie dane obszarom administracyjnym, które nie stosują tego samego poziomu ochrony danych co prawny obszar administracyjny zamieszkiwany przez klienta. Podając tego typu informacje i/lub korzystając z dowolnej Strony, klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych przez Caterpillar Financial, zgodnie z zapisami niniejszego ustępu.  W informacjach o ochronie prywatności podanych na stronie internetowej znajdują się dodatkowe komunikaty odnoszące się do gromadzonych przez nas danych i sposobów ich przetwarzania na opisywanych stronach. Zastrzegamy sobie prawo aktualizacji, w dowolnym momencie, informacji o ochronie prywatności podanych na naszej stronie internetowej. W stosunku do konkretnych Stron mogą znajdować zastosowanie dodatkowe lub inne polityki prywatności.

Fora interaktywne i materiały użytkownika

Na Stronach mogą się niekiedy pojawiać fora dyskusyjne i obszary interaktywne.  Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień niniejszych Warunków korzystania, korzystanie z forów lub obszarów interaktywnych oznacza, że klient zobowiązuje się nie wykonywać następujących czynności:

 • przesyłanie, rozpowszechnianie, publikacja na Stronach komunikatów, danych, informacji, tekstów oraz innych materiałów ("Materiały użytkownika") o charakterze nielegalnym, oszczerczym, zniesławiającym, obscenicznym, pornograficznym, nieprzyzwoitym, sprośnym, dokuczliwym, zagrażającym, szkodliwym, naruszającym prywatność lub prawa publiczne, obelżywym, nawołującym do nienawiści lub wątpliwym pod innymi względami;

 • przesyłanie bądź transmisja materiałów użytkownika noszących znamiona przestępstwa albo nawołujących do jego dokonania, łamiących prawa zaangażowanych osób/podmiotów, prowadzących do powstania odpowiedzialności, tudzież naruszających prawo lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe;

 • przesyłanie bądź transmisja materiałów użytkownika, które mogą prowadzić do naruszenia czyichś praw patentowych, związanych ze znakami towarowymi, tajemnicami handlowymi, praw autorskich oraz praw własności intelektualnej. Umieszczając w sieci treści użytkownika, klient oświadcza, iż ma pełne prawo do upowszechniania i reprodukcji takich materiałów.

 • Bez zgody Caterpillar na piśmie klientom nie wolno rozpowszechniać ani publikować własnych promocji, reklam, próśb o fundusze, towary lub usługi (dotyczy to również spamu oraz wiadomości śmieci).

 • Caterpillar Financial nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały użytkownika umieszczane w sieci lub nadsyłane przez klientów i strony trzecie; nie odpowiada także za błędy, oszczerstwa, zniesławienia, pomówienia, pominięcia, kłamstwa, treści obsceniczne, pornografię ani wulgaryzmy, które napotyka klient. Jako dostawca ewentualnych usług interaktywnych Caterpillar Financial pełni tylko funkcję forum i nie ponosi odpowiedzialności za żadne oświadczenia i materiały użytkownika nadsyłane przez klientów.

Caterpillar Financial ma prawo, ale nie obowiązek, monitorować działania i materiały użytkownika związane z forami i obszarami interaktywnymi. Caterpillar Financial może analizować zgłoszone naruszenia swoich polityk i zażalenia, a następnie podejmować odpowiednie działania naprawcze wedle własnego uznania. Przykładowe działania naprawcze: wysyłanie ostrzeżeń, zawieszenie lub zakończenie usługi i/lub usunięcie zamieszczonych materiałów użytkownika. Caterpillar Financial zastrzega sobie prawo do usuwania, wedle własnego uznania, sprawdzania i edytowania wszelkich materiałów użytkownika, które stoją w sprzeczności z niniejszymi postanowieniami lub są niepożądane.

Wyłączną odpowiedzialność za nadsyłanie komunikatów i pozostałych materiałów użytkownika na Strony, w tym na fora dyskusyjne i do obszarów interaktywnych, ponosi klient.

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Na Stronach oraz w dokumentach przedstawianych przez Caterpillar na Stronach mogą występować oświadczenia odnoszące się do przyszłych wydarzeń i oczekiwań. Są to oświadczenia dotyczące przyszłości w myśl ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 roku.  Słowa takie jak „uważamy”, „szacujemy”, „będzie”, „byłby”, „oczekujemy”, „spodziewamy się”, „planujemy”, „przewidujemy”, „chcemy”, „być może”, „powinniśmy”, itd. najczęściej odnoszą się do oświadczeń dotyczących przyszłości. Oświadczeniami dotyczącymi przyszłości są w zasadzie wszystkie stwierdzenia oprócz opisów faktów historycznych, w tym oświadczenia dotyczące prognoz, przewidywań i oczekiwanych trendów. Oświadczenia te nie gwarantują osiągnięcia zakładanych wyników w przyszłości i nie jesteśmy zobowiązani do ich aktualizacji. Faktyczne wyniki Caterpillar mogą różnić się znacznie od rezultatów opisywanych lub zakładanych w oświadczeniach dotyczących przyszłości ze względu na wiele czynników takich jak: (i) warunki ekonomiczne na świecie oraz warunki ekonomiczne w branżach i na rynkach, które obsługujemy; (ii) polityka fiskalna lub monetarna państwa, wydatki na infrastrukturę; (iii) wzrost cen towarów lub komponentów, wahania popytu na nasze produkty, ograniczona dostępność surowców i komponentów, w tym stali; (iv) możliwości (nasze, naszych klientów, dostawców i dealerów) w zakresie zarządzania płynnością finansową; (v) zagrożenia polityczne i gospodarcze, niestabilność ekonomiczna, w tym konflikty krajowe i międzynarodowe i niepokoje społeczne; (vi) brak możliwości (z naszej strony i ze strony Caterpillar Inc.) utrzymania ratingu kredytowego, niedopuszczenia do poważnego wzrostu kosztów zaciągania pożyczek, utrzymania dostępu do rynków kapitałowych; (vii) kondycja finansowa i wiarygodność kredytowa naszych klientów; (viii) zmiany stóp procentowych lub płynności rynkowej; (ix) zmiany w regulacjach dot. usług finansowych; (x) brak możliwości realizacji oczekiwanych korzyści z przejęć, w tym ERA Mining Machinery Limited, i wydzieleń, w tym z wydzielenia spółki dystrybucyjnej Bucyrus International, Inc. na rzecz samodzielnych dealerów; (xi) międzynarodowa polityka w dziedzinie handlu i inwestycji; (xii) przyjmowanie naszych produktów i usług przez rynek; (xiii) zmiany w środowisku konkurencyjnym, w tym modyfikacje udziałów rynkowych, cen i oferty sprzedażowej (pod względem produktów i ich geograficznej lokalizacji); (xiv) udane wdrożenie projektów polegających na wzmacnianiu potencjału, inicjatyw związanych z redukcją kosztów oraz inicjatyw odnoszących się do efektywności i produktywności, w tym Caterpillar Production System; (xv) decyzje w zakresie zarządzania stanami magazynowymi i praktyki w dziedzinie zatowarowania implementowane przez naszych dealerów i producentów oryginalnego sprzętu; (xvi) przestrzeganie przepisów i regulacji środowiskowych; (xvii) domniemane lub faktyczne naruszenia przepisów handlowych i antykorupcyjnych; (xviii) dodatkowe koszty lub obciążenia podatkowe; (xix) wahania kursów walut; (xx) przestrzeganie przez nas lub Caterpillar Inc. zobowiązań finansowych; (xxi) większe zobowiązania w zakresie finansowania planów emerytalnych; (xxii) spory związkowe i inne kwestie pracownicze; (xxiii) poważne spory sądowe, reklamacje, procesy lub dochodzenia; (xxiv) nałożenie wymogów w związku z ewentualnym wprowadzeniem nowych przepisów/regulacji w zakresie emisji dwutlenku węgla; (xxv) zmiany w standardach rachunkowości; (xxvi) zniszczenie zabezpieczeń technologii informacyjnej; (xxvii) negatywne skutki klęsk żywiołowych; oraz (xxviii) pozostałe czynniki opisane szczegółowo w sekcjach oznaczonych nagłówkami "Dyskusje i analizy kierownictwa" i "Czynniki ryzyka" w Formularzu 10-K złożonym niedawno w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Komunikaty prasowe

Treść przedstawiona w komunikatach prasowych wydawanych przez Caterpillar Financial jest aktualna tylko i wyłącznie w dniu wydania komunikatu. Caterpillar Financial nie zamierza aktualizować informacji podawanych w komunikatach prasowych i zdecydowanie zrzeka się za to odpowiedzialności. W zakresie, w jakim informacje podawane w takich komunikatach dotyczą przyszłości, naszą intencją jest przedstawianie ostrożnych założeń, które narażone są jednak na spore ryzyko.

Brak gwarancji

SPÓŁKA CATERPILLAR FINANCIAL, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY, DOSTAWCY, DEALERZY, PODMIOTY STOWARZYSZONE, AGENCI I LICENCJODAWCY (PODMIOTY "CATERPILLAR") NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA PRZEZ KLIENTA ZE STRON I TREŚCI. KLIENT PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ROZUMIE, ŻE: (a) STRONY I TREŚCI DOSTARCZANE SĄ W OPARCIU "O STAN FAKTYCZNY", "ZE WSZYSTKIMI WADAMI" I "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI", A CAŁE RYZYKO ZWIĄZANE Z ZADOWALAJĄCĄ JAKOŚCIĄ, WYDAJNOŚCIĄ, DOKŁADNOŚCIĄ I PODEJMOWANIEM ODPOWIEDNICH STARAŃ PONOSI KLIENT; (b) W MOŻLIWIE NAJSZERSZYM PRAWNIE DOPUSZCZALNYM ZAKRESIE PODMIOTY CATERPILLAR NIE SKŁADAJĄ ZAPEWNIEŃ, NIE OFERUJĄ GWARANCJI ANI SPECJALNYCH WARUNKÓW (FAKTYCZNYCH ANI DOROZUMIANYCH), USTALEŃ USTAWOWYCH ANI INNYCH, W TYM: (1) GWARANCJI TYTUŁU, ZBYWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, SOLIDNOŚCI WYKONANIA, DOKŁADNOŚCI, NIEZAKŁÓCONEGO UŻYTKOWANIA, BRAKU OBCIĄŻEŃ, BRAKU ZASTAWÓW I BRAKU NARUSZEŃ, (2) GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PROWADZENIA TRANSAKCJI LUB REALIZACJI CZYNNOŚCI SPRZEDAŻOWYCH, (3) GWARANCJI DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA, NIEZAWODNOŚCI, TERMINOWOŚCI ORAZ WYDAJNOŚCI STRON I TREŚCI, ORAZ (4) GWARANCJI ODNOŚNIE DO TEGO, ŻE WCHODZENIE NA STRONY I KORZYSTANIE Z PRZEDSTAWIONYCH NA NICH TREŚCI BĘDZIE ZGODNE Z WYMAGANIAMI KLIENTA, NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD USTEREK; ORAZ (c) KLIENT UZYSKUJE DOSTĘP DO STRON I KORZYSTA Z NICH WEDLE WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO ORAZ PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SZKODY POJAWIAJĄCE SIĘ W SYSTEMIE KOMPUTEROWYM KLIENTA, A TAKŻE ZA UTRATĘ DANYCH SPOWODOWANĄ UZYSKANIEM DOSTĘPU DO STRON BĄDŹ KORZYSTANIEM Z NICH. BEZ WZGLĘDU NA WYKORZYSTYWANIE STRON I TREŚCI ORAZ INFORMACJE W NICH ZAWARTE (ZGODNE I NIEZGODNE Z PRAWDĄ) DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA, UTRZYMANIA LUB STATUSU WYDAJNOŚCI MASZYN, KLIENT PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I CAŁE RYZYKO ZA WŁAŚCIWE ICH WYKORZYSTANIE, WSPARCIE I KONSERWACJĘ. NIE OBOWIĄZUJĄ ŻADNE GWARANCJE WYKRACZAJĄCE POZA TE WYRAŹNIE WSKAZANE NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA.

Ograniczenie odpowiedzialności; Działania naprawcze

W ŻADNYM WYPADKU (DOTYCZY TO TAKŻE ZANIEDBAŃ) PODMIOTY CATERPILLAR NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KLIENTA ANI STRON TRZECICH (W TYM ODBIORCÓW) ZA SZKODY, W TYM SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, PRZYKŁADOWE, ODSZKODOWANIA RETORSYJNE, SZKODY PONOSZONE PRZEZ STRONY TRZECIE I SZKODY UBOCZNE (W TYM SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY KORZYŚCI BIZNESOWYCH, PRZERW W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, UTRATY DANYCH, UTRATY DANYCH BIZNESOWYCH, INFEKCJI WIRUSOWYCH, PRZERW W DZIAŁANIU SYSTEMU ITD.), POWSTAJĄCE W ZWIĄZKU Z WDRAŻANIEM NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA, UZYSKIWANIEM DOSTĘPU DO STRON LUB TREŚCI, KORZYSTANIEM Z NICH, NIEWŁAŚCIWYM WYKORZYSTANIEM LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA, NAWET JEŚLI SPÓŁKA CATERPILLAR ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA (DOTYCZY TO RÓWNIEŻ SZKÓD PONOSZONYCH PRZEZ STRONY TRZECIE). WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY, O KTÓRYM MOWA W NINIEJSZYM PARAGRAFIE, NASTĘPUJE NIEZALEŻNIE OD EWENTUALNYCH DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH PODEJMOWANYCH ZGODNIE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA I MA ZNACZENIE NADRZĘDNE W PRZYPADKU, GDY ŚRODEK NAPRAWCZY NIE ZADZIAŁA LUB NIE DA SIĘ GO WDROŻYĆ. NINIEJSZE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ZNAJDUJĄ ZASTOSOWANIE BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY SZKODY ZOSTAŁY SPOWODOWANE NARUSZENIEM ZAPISÓW UMOWY LUB GWARANCJI, NIEDBAŁOŚCIĄ LUB INNYM DZIAŁANIEM – W ZAKRESIE, W KTÓRYM OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY NIE ZABRANIAJĄ STOSOWANIA TAKICH OGRANICZEŃ I WYŁĄCZEŃ. W ŻADNYM WYPADKU CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ CATERPILLAR WOBEC KLIENTA ZA STRATY, SZKODY I PRZYCZYNY PODJĘCIA OKREŚLONYCH CZYNNOŚCI, W TYM ZANIEDBANIE (NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAK STANOWIĄ POSTANOWIENIA UMOWY, WYMOGI ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI CZY USTALENIA DELIKTOWE) NIE MOŻE WYKRACZAĆ POZA KWOTĘ ZAPŁACONĄ PRZEZ KLIENTA NA RZECZ CATERPILLAR W OSTATNIM ZAKOŃCZONYM MIESIĄCU W ZWIĄZKU Z UZYSKIWANIEM DOSTĘPU DO STRON/TREŚCI LUB KORZYSTANIEM Z NICH.

Niektóre przepisy nie pozwalają stosować ograniczeń wobec rękojmi ani wyłączeń czy ograniczeń w stosunku do określonych rodzajów szkód.  W przypadku obowiązywania takich właśnie przepisów wszystkie wymienione wyżej ograniczenia odpowiedzialności i wyłączenia (bądź część z nich) mogą nie dotyczyć klienta i może on mieć dodatkowe uprawnienia, wykraczające poza te opisane w niniejszym dokumencie.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Klient zgadza się zwolnić z odpowiedzialności i zabezpieczyć każdy Podmiot Caterpillar odnośnie do wszelkich roszczeń, spraw sądowych, żądań, działań i procedur wnoszonych przeciwko Caterpillar przez strony trzecie w związku z (a) korzystaniem przez klienta ze Stron (dotyczy to również komunikatów i innych materiałów użytkownika zamieszczanych na stronie lub interaktywnym forum), (b) naruszeniem niniejszych Warunków korzystania lub (c) złamaniem prawa, regulacji bądź uprawnień strony trzeciej. Klient uiszcza wszelkie opłaty, płatności za roszczenia i wydatki, w tym wynagrodzenia prawników, koszty procesowe oraz inne koszty ponoszone przez Podmioty Caterpillar w związku z wniesieniem roszczenia, sprawy do sądu, przedstawieniem żądania lub wszczęciem innej procedury prawnej.

​Rozwiązanie 

Caterpillar Financial może, wedle własnego uznania, zablokować nazwę użytkownika i hasło klienta, a także dostęp do Stron i Treści oraz możliwość korzystania z nich – w każdym momencie i z jakiegokolwiek powodu. Licencja przyznana na mocy niniejszej umowy przestaje obowiązywać automatycznie, jeśli klient naruszy niniejsze Warunki korzystania lub nie będzie przestrzegać określonych w nich ograniczeń. Po rozwiązaniu niniejszych Warunków korzystania (z dowolnego powodu) klient zobowiązany jest do zaprzestania korzystania ze Stron i Treści oraz do zniszczenia wszystkich dokumentów (w części lub całości) zawierających informacje poufne. Na wniosek spółki Caterpillar Financial klient dostarcza jej pisemne oświadczenie, podpisane przez niego lub jego odpowiednio umocowanego przedstawiciela, z potwierdzeniem, iż wszelkie informacje poufne zostały zniszczone. Postanowienia punktów zatytułowanych: Brak gwarancji, Ograniczenie odpowiedzialności, Działania naprawcze, Zwolnienie z odpowiedzialności, Poufność, Zgodność z normami importowo-eksportowymi, Umowny okres przedawnienia, Wybór norm prawnych, Klauzula salwatoryjna zachowują ważność po rozwiązaniu niniejszych Warunków korzystania.

Aktualizacja Stron

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, wedle własnego uznania, wszystkich Stron i Treści – w dowolnym momencie i bez powiadomienia – w tym do usunięcia każdej Strony i Treści. W miarę udostępniania nowych lub poprawionych wersji Stron możemy poprosić klienta o aktualizację bieżącej wersji stosownego oprogramowania. Jeżeli nie podano inaczej w oficjalnym oświadczeniu Caterpillar Financial, wszelkie nowe i poprawione wersje Stron, Treści i Usług podlegają zapisom niniejszych Warunków korzystania.

Strony, do których prowadzą linki

Na Stronach mogą pojawiać się linki do innych źródeł lub niezależnych witryn internetowych ("Strony, do których prowadzą linki"). Strony, do których prowadzą linki,  służą wyłącznie wygodzie użytkownika. Nie znajdują się one pod kontrolą spółki Caterpillar Financial i nie ponosi ona odpowiedzialności za treści na nich prezentowane, w tym za informacje i materiały w nich zawarte. Klient podejmuje własne, niezależne decyzje w odniesieniu do korzystania z tych stron. 

Zgodność z normami importowo-eksportowymi

Nie wolno wykorzystywać Stron i Treści, eksportować ich ani ponownie eksportować z wyłączeniem sytuacji dopuszczalnych na mocy amerykańskiego prawa oraz przepisów obszaru administracyjnego, z którego uzyskiwany jest dostęp do Stron, Treści i Oferty serwisowej. W szczególności zabrania się eksportowania i ponownego eksportowania Stron i Treści (a) do państw objętych amerykańskim embargiem oraz (b) osób, których nazwiska widnieją na liście specjalnie wskazanych obywateli, sporządzonej przez amerykański Departament Skarbu oraz w wykazie podmiotów/osób zakazanych sporządzonym przez amerykański Departament Handlu. Klient zaświadcza niniejszym, iż korzystanie przez niego ze Stron i Treści oraz uzyskiwanie do nich dostępu nie stanowi naruszenia tych przepisów oraz że klient nie znajduje się w takim państwie, a jego nazwisko nie widnieje na żadnej z wymienionych wyżej list. Poza tym klient zobowiązuje się nie korzystać ze Stron i Treści w celach zakazanych amerykańskim prawem, w tym – w szczególności – w celach związanych z opracowywaniem, projektowaniem, produkcją i wytwarzaniem broni biologicznej, atomowej i chemicznej.

Uprawnienia amerykańskich organów państwowych

Strony i Treści są "towarami handlowymi" wg definicji zawartej w artykule 48 C.F.R. §2.101 odnoszącej się do "komercyjnego oprogramowania komputerowego" i "dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego" – takie terminy występują w artykułach 48 C.F.R. §12.212 i 48 C.F.R. §227.7202. W myśl artykułów 48 C.F.R. §12.212 i 48 C.F.R. §227.7202-1 – 227.7202-4 (w zależności od wymogów) komercyjne oprogramowanie komputerowe i jego dokumentacja podlegają wydaniu licencji na rzecz użytkowników końcowych powiązanych z amerykańskimi organami państwowymi (a) tylko jako towary handlowe oraz (b) objęte tylko takimi prawami, które zostały przyznane pozostałym użytkownikom końcowym zgodnie z warunkami określonymi w wymienionych wyżej artykułach.

Umowny okres przedawnienia

Klient zgadza się nie wnosić przeciw Caterpillar Financial żadnych roszczeń ani żądań, jeśli chodzi o rozwiązywanie sporów wynikających – bezpośrednio lub pośrednio – z niniejszych Warunków korzystania i dotyczących zdarzeń, które wystąpiły ponad 12 miesięcy po najwcześniejszej dacie, w której klient dowiedział się lub mógł się dowiedzieć – dochowując należytej staranności – o zaistnieniu danej sytuacji.

Wybór norm prawnych, Klauzula salwatoryjna

Niniejsze Warunki korzystania reguluje prawo amerykańskiego stanu Illinois (bez względu na przepisy, które mogą obowiązywać wg norm prawa kolizyjnego).  Każda ze stron ma obowiązek respektować właściwość miejscową sądów amerykańskiego stanu Illinois.  W przypadku, gdy jakiś zapis niniejszych Warunków korzystania lub zakres jego stosowania zostaną uznane przez sąd właściwy miejscowo za nieważne lub nienadające się do wdrożenia, nie wpłynie to na zasadność pozostałych postanowień niniejszych Warunków korzystania – każde z nich zachowuje pełną moc i musi być interpretowane w sposób zapewniający optymalną realizację interesów zainteresowanych stron.  Strony ustalają także, iż zastąpią zapis nieważny lub nienadający się do wdrożenia zapisem ważnym i nadającym się do wdrożenia, sformułowanym w taki sposób, aby umożliwiał – w jak najszerszym dopuszczalnym prawnie zakresie – osiągnięcie celu biznesowego i intencji wyrażonych w postanowieniu nieważnym lub nienadającym się do wdrożenia. Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów nie znajdują zastosowania.

Zdajemy sobie sprawę, że klient może uzyskać dostęp do niniejszej Strony z niemal każdego miejsca na świecie, ale nie mamy możliwości temu zapobiec. Niniejsza Strona została opracowana w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi w stanie Illinois i USA. W przypadku, gdy Treści lub materiały użytkownika na Stronach, ewentualnie korzystanie ze Stron przez klienta, stanowią naruszenie przepisów kraju, w którym przebywa klient podczas uzyskiwania dostępu, prosimy o niekorzystanie ze Stron. Odpowiedzialność za znajomość i przestrzeganie przepisów obszaru administracyjnego ponosi klient.

Całość Umowy

Niniejsze Warunki korzystania (w tym, w wymaganym zakresie, warunki dodatkowe obowiązujące na Stronach sieciowych, umowy z użytkownikiem końcowym odnoszące się do powiązanego oprogramowania, w tym do aplikacji mobilnych) stanowią całość umowy pomiędzy klientem a nami odnośnie do Stron i Treści, przy czym niniejsze Warunki korzystania zastępują wcześniej zawarte porozumienia. Tytuły paragrafów w Umowie podano jedynie dla wygody i nie mają one żadnego znaczenia prawnego ani kontraktowego. Nie obowiązują warunki dotyczące ofert cenowych, towarowych, oświadczeń, faktur i podobnych dokumentów (niezależnie od ich celu) wydanych bezpośrednio lub pośrednio przez klienta.

Zapytania

Wszelkie pytania dotyczące niniejszych Warunków korzystania prosimy kierować na adres: Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams St., Peoria, IL 61629-6490, Attn: Deputy General Counsel, Commercial Section.