Warunki korzystania z mediów społecznościowych

W związku z wysyłaniem treści za pośrednictwem jednego z naszych kanałów mediów społecznościowych, zobowiązuję się przestrzegać następujących warunków:

1.     WYKORZYSTANIE IMIENIA I NAZWISKA, NAZWY UŻYTKOWNIKA, TEKSTU, FOTOGRAFII, FILMÓW i PODOBIZNY oraz WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA. Udzielam niniejszym spółce Caterpillar Inc., podmiotom od niej zależnym, podmiotom stowarzyszonym oraz ich następcom prawnym i cesjonariuszom (łącznie "Podmioty uprawnione") niewyłącznej, odwołalnej (z zastrzeżeniem postanowień Par. 3 niniejszego dokumentu w punkcie Usuwanie treści), nieograniczonej, wieczystej, nieobciążonej tantiemami, w pełni podlegającej sublicencjonowaniu, w całości opłaconej, ważnej na całym świecie licencji oraz praw i zezwoleń na wykorzystywanie mojego/mojej/moich imienia i nazwiska i/lub nazwy użytkownika, wizerunku, podobizny, tekstów i fotografii i/lub filmów umieszczanych na platformach mediów społecznościowych takich jak Twitter, Facebook i Instagram poprzez wykorzystanie promocyjnego hasztagu Podmiotów uprawnionych (łącznie "Treść lub Treści") w witrynie www.catfinancial.com i na podobnych stronach internetowych kontrolowanych przez spółkę Caterpillar Financial Services Corporation, podmioty od niej zależne i filie (łącznie „Strony internetowe Caterpillar Financial”), a także na Facebooku, Instagramie, Twitterze oraz na innych platformach mediów społecznościowych (łącznie „Platformy”), jak również w pozostałych kanałach marketingowych – drukowanych, audio, wideo i reklamowych („Reklama”).

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie, kopiowanie, dystrybucję, publikację, wystawianie, cyfryzację, przedstawianie publiczne, reprodukcję, modyfikowanie, edycję oraz wykonywanie innych czynności w odniesieniu do Treści przy wykorzystaniu dowolnego środka i wszelkich sposobów, w części lub całości, w każdym miejscu na świecie, w dowolnym czasie, odnośnie do nieograniczonej liczby projektów, w dowolnym celu związanym z reklamą, marketingiem bądź handlem, jeśli chodzi o promowanie i reklamowanie Podmiotów uprawnionych.

Zgadzam się, iż nie przysługuje mi żadne prawo zatwierdzania, domagania się wynagrodzenia (w tym tantiem) ani przedstawiania roszczeń (w tym, w szczególności, roszczeń dotyczących naruszenia prywatności, zniesławienia, prawa do wizerunku, praw autorskich czy uprawnień związanych ze znakami towarowymi) wynikających z wykorzystywania Treści (zgodnego z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie), jak również ich rozmywania, modyfikowania, edycji, deformacji, błędnej reprodukcji bądź wykorzystywania w formie kompozytowej.  Poza tym nieodwołalnie zrzekam się wszelkich tzw. autorskich praw osobistych, które mogę posiadać w odniesieniu do Treści. Jeśli chodzi o przekazywane dane osobowe, zobowiązuję się przestrzegać informacji o ochronie prywatności podanych na stronie internetowej Caterpillar Financial.

2.     PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW PLATFORM ZEWNĘTRZNYCH. Oświadczam i zapewniam, iż umieszczając Treści na Platformach będę przestrzegać warunków na nich obowiązujących.

Proszę uważnie przeczytać oświadczenia dotyczące prywatności, umieszczone na Platformach.

3.     USUWANIE TREŚCI. Jeśli zechcę, aby moje Treści zostały usunięte z Platform, stron internetowych i reklam Caterpillar Financial, napiszę stosowny e-mail i wyślę go pod adres: CatFinancialSocialMedia@cat.com

4.     OŚWIADCZENIA I GWARANCJE/ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI (UŻYTKOWNIK). Oświadczam niniejszym, co następuje: (a) ukończyłem/am 18. rok życia; (b) przysługuje mi prawo do umieszczania Treści w sieci; (c) ani Treści, ani ich wykorzystanie przez Podmioty uprawnione nie stanowią naruszenia praw własności intelektualnej ani innych praw, w tym, w szczególności, praw do wizerunku, znaków towarowych, patentów i/lub praw autorskich ani praw innych osób/podmiotów, tudzież innych obowiązujących przepisów; (d) Treści nie zawierają żadnych treści niestosownych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, pełnych nienawiści, deliktowych, oszczerczych, zniesławiających bądź inaczej opisujących niestosowne zachowania; oraz (e) Treści nie zawierają żadnych reklam ani innych treści komercyjnych.

Zgadzam się niniejszym zwolnić z odpowiedzialności i zabezpieczyć każdy Uprawniony podmiot odnośnie do wszelkich roszczeń, spraw sądowych, żądań, działań i procedur prawnych wnoszonych przeciwko takiemu podmiotowi, jak również zwalniam go z odpowiedzialności za wszelkie szkody, odszkodowania, koszty i wydatki, w tym – w szczególności – uzasadnione naliczone wynagrodzenie prawników, którym mógłby zostać obciążony Uprawniony podmiot w związku z takimi roszczeniami, sprawami sądowymi, żądaniami, działaniami i innymi procedurami prawnymi: (a) związanymi z naruszeniem bądź domniemanym naruszeniem moich gwarancji, oświadczeń i porozumień odnoszących się do niniejszej Umowy, (b) naruszeniem niniejszych Warunków korzystania z mediów społecznościowych lub (c) pogwałceniem jakichkolwiek przepisów, regulacji lub uprawnień stron trzecich.

Zobowiązuję się uiścić wszelkie opłaty, płatności za roszczenia i wydatki, w tym uzasadnione wynagrodzenia prawników, koszty procesowe oraz inne koszty ponoszone przez Uprawnione podmioty w związku z wniesieniem roszczenia, sprawy do sądu, przedstawieniem żądania lub wszczęciem innej procedury prawnej.

5.     BRAK GWARANCJI ZE STRONY PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI; DZIAŁANIA NAPRAWCZE; OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI; KOMUNIKATY PRASOWE; ROZWIĄZANIE; AKTUALIZACJA STRON; STRONY Z ODSYŁACZY; NIEPODZIELNOŚĆ UMOWY; ZAPYTANIA. Oświadczam niniejszym, iż przyjąłem/przyjęłam do wiadomości zapisy określone w paragrafach: Gwarancje i ograniczenie odpowiedzialności, Oświadczenia dotyczące przyszłości, Komunikaty prasowe, Rozwiązanie, Aktualizacja Stron, Strony z odsyłaczy, Niepodzielność Umowy, Zapytania, zawartych w Warunkach korzystania.

6.     BRAK ZOBOWIĄZAŃ DO UŻYTKOWANIA. Rozumiem i przyjąłem/przyjęłam do wiadomości, co następuje: (a) Uprawnione podmioty nie są zobowiązane do wykorzystywania Treści (ani ich części) w żaden sposób; oraz (b) Uprawnione podmioty mogą usunąć Treść (lub jej część) z Platform, stron internetowych i reklam Caterpillar Financial – w dowolnym momencie, z jakiegokolwiek powodu i według własnego wyłącznego uznania. Rozumiem także i zgadzam się, że Uprawnione podmioty nie będą wykorzystywać Treści i innych materiałów, które uznają za niestosowne, nieprzyzwoite, obsceniczne, deliktowe, oszczercze lub zniesławiające albo takich, które zdaniem Uprawnionych podmiotów mogą naruszać prawa innych osób, w tym – w szczególności – prawo do prywatności, wizerunku lub prawa własności intelektualnej.