Podmínky používání

Vítejte na catfinancial.com, webových stránkách společnosti Caterpillar Financial Services Corporation (dále jen „Caterpillar Financial“). Tyto Podmínky používání catfinancial.com ("Podmínky používání") obsahují podmínky, které řídí váš přístup a používání webových stránek Caterpillar Financial ("Stránka" nebo "Stránky," včetně www.catfinancial.com; všech propojených webových stránek provozovaných společností Caterpillar a jejími dceřinými společnostmi ("Propojené stránky") a veškerých dat, textu, grafických vyobrazení, uživatelských rozhraní, fotografií, ochranných známek, log, zvuků, hudby, uměleckých děl a počítačového kódu, které jsou dostupné na Stránkách nebo prostřednictvím Stránek ("Obsah"). Toto je dohoda mezi vámi nebo subjektem, který zastupujete ("vy"), a společností Caterpillar Financial založené v Delaware se sídlem na adrese 2120 West End Avenue, Nashville, TN 37203 (společně s našimi dceřinými společnostmi, které vám mohou zpřístupňovat Stránky, "Caterpillar," "my," "nás," nebo "naše"). Společnost Caterpillar Financial je vám ochotna poskytnout přístup ke Stránkám a používání Stránek, pouze po vašem přijetí všech podmínek těchto Podmínek používání bez úprav.

PŘÍSTUPEM NEBO POUŽÍVÁNÍM JAKÉKOLI STRÁNKY SOUHLASÍTE, ŽE BUDETE VÁZÁNI TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽITÍ, A PROHLAŠUJETE, ŽE JSTE OPRÁVNĚNI K PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A JSTE SCHOPNI V SOULADU SE ZÁKONEM VSTOUPIT DO TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ A MÁTE PRAVOMOC ZAVAZOVAT SUBJEKT, KTERÝ ZASTUPUJETE. POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ NEBO JAKOUKOLI NÁSLEDNOU ÚPRAVOU, NENAVŠTĚVUJTE, NEPROCHÁZEJTE A JAKKOLI JINAK NEPOUŽÍVEJTE TYTO STRÁNKY.

Vyhrazujeme si právo podle našeho uvážení aktualizovat nebo upravovat tyto Podmínky použití kdykoliv. Dalším přístupem a používáním Stránek po zaslání případných změn těchto Podmínek používání vyjadřujete svůj souhlas s těmito změnami. Přečtěte si prosím nejnovější verzi těchto Podmínek používání kdykoliv na adrese https://www.catfinancial.com.

Propojené webové stránky

Společnost Caterpillar Financial využívá catfinancial.com jako přístup k mnoha propojeným webovým stránkám provozovaným společností Caterpillar a jejími dceřinými společnostmi ("Propojené stránky"). Bez ohledu na jakékoli protikladné ustanovení v těchto Podmínkách používání, se na některé Propojené stránky mohou vztahovat dodatečné nebo odlišné podmínky. Je-li to relevantní, budou takové dodatečné nebo odlišné podmínky zveřejněny na příslušných Propojených stránkách. Pokud má Propojená stránka dodatečné nebo odlišné podmínky, ustanovení těchto Propojených stránek mají v případě rozporu s těmito Podmínkami použití přednost. S výjimkou případů výslovně doplněných nebo nahrazených, jak je zde popsáno, tyto Podmínky používání se vztahují na všechny Stránky společnosti Caterpillar Financial a řídí vaše používání Stránek.

Používání Stránek

Můžete přistupovat ke Stránkám a používat je výhradně v souladu s těmito Podmínkami používání. Budete striktně dodržovat všechny zákony, pravidla, předpisy a zásady Caterpillar Financial vztahující se k přístupu a používání stránek, včetně těch zákonů, pravidel a předpisů, které se vztahují k chování online, obsahu online a exportu dat do a ze Spojených států a vaší země trvalého pobytu. Dále se zakazuje:

 • Přístup, získání, kopírování a sledování jakékoli části Stránek nebo reprodukce či obcházení navigační struktury nebo prezentace jakékoli Stránky jakýmkoli způsobem za účelem získání nebo pokoušení se o získání jakýchkoliv materiálů, dokumentů či informací jakýmkoli způsobem nezáměrně zpřístupněným prostřednictvím Stránky, to platí i pro používání "vnořených odkazů („deep links“)", "„page-scrape“", "„robotů“", "„pavouků“" nebo jiných automatizovaných zařízení, programů, algoritmů nebo metodik včetně podobných nebo ekvivalentních manuálních procesů.

 • Pokoušet se získat neoprávněný přístup k jakékoli části nebo funkci Stránek nebo jiných systémů či sítí propojených se Stránkami nebo jakýmkoli serverem, například pomocí „hackování“, "získávání" hesel nebo jiného nezákonného prostředku.

 • Zkoumat, hledat nebo testovat zranitelnost stránek nebo jakékoli sítě propojené se Stránkou a porušovat bezpečnostní nebo autorizační opatření na jakékoli Stránce nebo síti propojené se Stránkami.

 • Zpětně sbírat, sledovat nebo se pokoušet sledovat údaje o jiném uživateli nebo návštěvníkovi Stránek nebo jiném zákazníkovi Caterpillar Financial, mimo jiné včetně osobní identifikace nebo údajů.

 • Podnikat kroky, které ukládají nepřiměřené nebo neúměrně velké zatížení na infrastruktury jakékoli Stránky nebo systému nebo sítě společnosti Caterpillar, nebo jakýchkoli systémů či sítí propojených s jakoukoli Stránkou nebo společností Caterpillar.

 • Používat jakékoli zařízení, software nebo postup za účelem rušit nebo se pokoušet narušovat řádné fungování jakékoli Stránky, jakékoli transakce prováděné na jakékoli Stránce, nebo narušovat používání jakékoli Stránky jakoukoli jinou osobou.

 • Šířit viry nebo jiné technologie, které mohou poškodit Caterpillar Financial nebo majetkové zájmy jakékoliv jiné fyzické či právnické osoby, včetně jakéhokoli jiného uživatele jakékoli Stránky.

 • Obcházet nebo manipulovat naši poplatkovou strukturu, fakturační proces nebo dlužné poplatky vůči společnosti Caterpillar Financial, jejím prodejcům nebo obchodním partnerům.

 • Falšovat nebo manipulovat s identifikátory za účelem zastřít původ jakéhokoliv sdělení nebo zprávy zasílané společnosti Caterpillar Financial na jakékoli Stránce nebo prostřednictvím jakékoli Stránky.

 • Předstírat, že jste někdo jiný nebo že zastupujete někoho jiného, nebo se vydávat za jinou osobu či subjekt.

 • Používat tyto Stránky za účelem, který je nezákonný nebo zakázaný v rámci těchto Podmínek používání, nebo provádět protiprávní činnosti nebo jiné činnosti, které porušují práva Caterpillar Financial nebo jiných osob.

Právo duševního vlastnictví

S výjimkou rozsahu výslovně uvedeného v těchto Podmínkách používání pod názvem "Udělování licence", souhlasíte a uznáváte, že:

 • Společnost Caterpillar vlastní nebo licencuje veškerá práva podle patentového zákona, autorského práva, obchodního tajemství, zákona o ochranných známkách a jakýchkoli jiných a všech ostatních vlastnických či osobnostních práv a jakýchkoli a všech jejich aplikací, novel, doplnění a revizí, a to nyní nebo v budoucnosti, platnými a účinnými na celém světě ("Právo duševního vlastnictví"), v souvislosti s nebo ve vztahu ke Stránkám a jejich Obsahu, mimo jiné včetně designu, struktury, výběru, koordinace, zobrazení, "vzhledu" a uspořádání takového Obsahu nebo Stránek ("Duševní vlastnictví společnosti Caterpillar").

 • Nemáte žádné právo, licenci nebo zájem o jakékoli právo duševního vlastnictví v souvislosti s nebo ve vztahu k jakékoli Stránce nebo Obsahu.

 • Společnost Caterpillar vlastní veškerá práva, nároky a zájmy vztahující se k jakýmkoli nahrazením, vylepšením, aktualizacím, doplněním, odvozeným dílům a jiným úpravám (mimo jiné včetně začlenění jakýchkoli nápadů, metod nebo postupů poskytnutých vámi nebo vaším prostřednictvím) učiněným ve prospěch společnosti Caterpillar jakoukoli osobou, i pokud byly zaplaceny vámi a bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou podobné jakémukoli vašemu právu duševního vlastnictví. Budete provádět veškerou činnost potřebnou k udělení takového vlastnictví společnosti Caterpillar, mimo jiné včetně postoupení (což tímto činíte) veškerých práv na tato práva duševního vlastnictví ve prospěch společnosti Caterpillar, mimo jiné včetně patentových přihlášek, patentů, osobnostních práv a autorských práv vyplývajících z nebo vztahujících se k jakékoliv Stránce nebo Obsahu.

 • Žádná část Stránek a žádný Obsah nesmí být kopírován, reprodukován, nově publikován, nahráván, posílán, veřejně zobrazován, kódován, převáděn, přenášen nebo distribuován jakýmkoliv způsobem (včetně "zrcadlení") na jakýkoli jiný počítač, server, webovou stránku nebo jiné médium kvůli publikaci, distribuci nebo jakémukoli obchodnímu podniku bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Caterpillar.

 • Všechny známky obsažené na těchto Stránkách vlastní společnost Caterpillar nebo příslušní vlastníci takových známek a jsou chráněny americkými a mezinárodními zákony o obchodních známkách a autorském právu. Jakékoliv použití některé z těchto známek bez náležitého výslovného písemného souhlasu společnosti Caterpillar nebo majitele známky je přísně zakázáno.

 • Společnost Caterpillar může podle svého uvážení zakázat a ukončit přístup na Stránky a Obsah jakýmkoli osobám nebo subjektu, který může porušovat práva k duševnímu vlastnictví společnosti Caterpillar nebo jiných osob.

Udělení licence

Společnost Caterpillar vám uděluje omezenou, nevýhradní, nepřenosnou, nepřevoditelnou licenci (bez práva na sublicenci) k přístupu a užívání Stránek výhradně obchodně přiměřeným způsobem pro vaše legitimní interní obchodní účely a účely jinak v souladu s těmito Podmínkami používání. Nesmíte:

 • Reprodukovat, upravovat, publikovat, distribuovat, veřejně zobrazovat, měnit, pozměňovat, překládat nebo vytvářet odvozená díla z jakékoliv Stránky nebo Obsahu.

 • Sublicencovat, pronajímat, prodávat, najímat, půjčovat nebo jinak přenášet jakoukoli Stránku či Obsah jakékoli třetí straně.

 • Provádět zpětnou analýzu, dekompilaci, rozebírat nebo jinak se pokoušet odvodit zdrojový kód pro jakoukoli Stránku nebo Obsah.

 • Používat nebo kopírovat jakoukoli Stránku nebo Obsah jinak, než jak je výslovně uvedeno v tomto oddílu Udělení licence a podmínkách těchto Podmínek používání.

 • Používat jakoukoli Stránku nebo Obsah ve "středisku služeb" nebo podobných strukturách, pomocí nichž třetí strany získají vaším prostřednictvím používání jakékoli Stránky nebo Obsahu.

 • Odstraňovat, skrývat či pozměňovat informace o autorských právech, obchodní značce nebo jiných vlastnických právech vložené na jakékoli Stránce nebo Obsahu, s nimi spojené nebo z nich přístupné.

Zástupce pro autorské právo

Společnost Caterpillar respektuje práva všech držitelů autorských práv a v tomto ohledu přijala a implementovala zásady, jež zajišťují odebrání těch materiálů z webu, které porušují práva držitelů autorských práv.  Pokud jste přesvědčeni, že vaše dílo bylo zkopírováno způsobem, jenž představuje porušení autorského práva, předejte zástupci pro autorská práva společnosti Caterpillar následující informace, které vyžaduje Zákon o omezení odpovědnosti při porušení autorského práva k obsahu online obsaženého v zákoně Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512:

 • fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem držitele výlučného práva, které bylo údajně porušeno;

 • označení díla, na které se vztahuje autorské právo a které bylo údajně porušeno, nebo v případě oznámení týkajícího se několika takových děl na jediném online webu reprezentativní seznam těchto děl na daném webu;

 • označení materiálu, který porušuje autorské právo nebo který je předmětem činnosti porušující autorské právo a který má být odebrán či k němuž má být zamezen přístup, a dostatečně přiměřené informace umožňující materiál vyhledat;

 • dostatečně přiměřené informace umožňující kontaktovat stěžující si stranu;

 • prohlášení, že je stěžující strana v dobré víře přesvědčena o tom, že použití materiálu, na který se stížnost vztahuje, nebylo schváleno držitelem autorského práva, jeho zástupcem nebo není v souladu se zákonem;

 • prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné a že stěžující si strana je pod hrozbou postihu za křivé svědectví oprávněná jednat jménem držitele výlučného práva, které bylo údajně porušeno.

Zástupce pro autorské právo společnosti Caterpillar, který má na starosti stížnosti na porušování autorských práv na tomto webu nebo v jeho souvislosti, lze kontaktovat následujícími způsoby:

Zástupce pro autorské právo
100 N.E. Adams St.
Peoria, IL 61629-9620
E-mail: CopyrightAgent@cat.com

Předložené informace

Nepoužívejte tyto Stránky jako prostředek k předkládání informací, které považujete za chráněné. Není-li výslovně uvedeno jinak v podmínkách používání pro vaše transakce s Propojenou stránkou nebo v písemné dohodě se společností Caterpillar, která platí pro konkrétní použití Propojené stránky, budou všechny vámi předložené materiály považovány za příspěvek ve prospěch společnosti Caterpillar k dalšímu využití dle jejího uvážení, bez ohledu na vlastnické nároky nebo výhrady práv uvedené v předložení informací. V souladu s tím souhlasíte, že jakékoli materiály, mimo jiné včetně dotazů, připomínek, návrhů, nápadů, plánů, poznámek, kreseb, originálních nebo kreativních materiálů nebo jiných informací, které jste poskytli ve formě e-mailu nebo předložení informací pro společnost Caterpillar, nebo příspěvky na těchto Stránkách, jsou nedůvěrné povahy (s výhradou Zásad ochrany osobních údajů společnosti Caterpillar) a stávají se výhradním vlastnictvím společnosti Caterpillar. Společnost Caterpillar vlastní výhradní práva, včetně všech práv duševního vlastnictví, a je oprávněna k neomezenému použití těchto materiálů pro jakýkoli účel, komerční nebo jiný, a to bez uznání nebo odměny pro vás. Předložením jakéhokoli materiálu společnosti Caterpillar, včetně odeslání materiálů na jakákoli fóra nebo do interaktivního prostoru, se neodvolatelně vzdáváte veškerých "osobnostních práv" k takovým materiálům, včetně práv původce a práv na integritu materiálů.

Ochrana osobních údajů

Při přístupu nebo použití jakékoli Stránky vás Stránka může požádat o nepovinné uvedení osobních údajů (včetně vašeho jména a identifikace vašeho počítače). Caterpillar Financial shromažďuje tyto informace, spolu se systémovými informacemi o počítači, který používáte, včetně názvu vašeho počítače, operačního systému používaného na vašem počítači, verze softwaru, který používáte, a IP adresy počítače, za účelem ověřit, zda jste oprávněni používat tento program, s cílem zlepšit produkty a služby Caterpillar Financial a umožnit prodejcům Caterpillar porozumět tomu, kdo v rámci jejich oblasti využívá tyto Stránky. Společnost Caterpillar Financial může poskytnout takové informace jejím pobočkám, dceřiným společnostem nebo jiným důvěryhodným podnikům či osobám, včetně prodejců Caterpillar. Společnost Caterpillar Financial přijme přiměřená a vhodná opatření k ochraně důvěrnosti takových informací; společnost Caterpillar Financial nicméně může, nebo vy můžete pomocí jakékoli Stránky předat tyto údaje jurisdikci, která neposkytuje stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako právní jurisdikce, ve které se právě nacházíte. Zadáním těchto informací a/nebo používáním jakékoli Stránky dáváte souhlas ke shromažďování, zpracování a předávání informací ze strany Caterpillar Financial v souladu s tímto odstavcem. Naše Prohlášení o ochraně osobních údajů na webu poskytuje další informace o našich postupech shromažďování a zpracování údajů na webových stránkách. Naše Prohlášení o ochraně osobních údajů na webu můžeme kdykoliv aktualizovat. Na konkrétní Stránky se mohou vztahovat dodatečné nebo odlišné zásady ochrany osobních údajů.

Interaktivní fóra a uživatelské materiály

Tyto stránky mohou čas od času obsahovat diskusní fóra a interaktivní oblasti.  Aniž by byla omezena jakákoli jiná ustanovení těchto Podmínek používání, používáním fór nebo interaktivních oblastí souhlasíte s tím, že nebudete dělat nic z následujícího:

 • Nahrávat, distribuovat nebo jinak publikovat prostřednictvím jakékoli Stránky jakékoli zprávy, data, informace, texty nebo jiný materiál ("Uživatelské materiály"), který je nezákonný, pomlouvačný, urážlivý, obscénní, pornografický, neslušný, sprostý, obtěžující, výhružný, škodlivý, narušující soukromí nebo reklamní práva, hrubý, pobuřující nebo jinak nežádoucí.

 • Nahrávat nebo předávat jakékoli Uživatelské materiály, které představují nebo podporují trestný čin, porušují práva jakékoli strany nebo které by jinak vytvářely odpovědnost nebo porušovaly místní, státní, národní nebo mezinárodní právní předpisy.

 • Nahrávat nebo předávat jakékoli Uživatelské materiály, které by mohly porušovat jakýkoliv patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná duševní či vlastnická práva jakékoli strany. Publikováním jakéhokoli Uživatelského obsahu prohlašujete a zaručujete, že máte zákonné právo na distribuci a reprodukci takových Uživatelských materiálů.

 • Bez písemného svolení společnosti Caterpillar Financial distribuovat nebo publikovat nevyžádané propagační akce, reklamy nebo žádosti o finanční prostředky, zboží nebo služby, včetně nevyžádané pošty a spamu.

 • Společnost Caterpillar Financial nenese žádnou odpovědnost a nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli Uživatelské materiály publikované nebo nahrané vámi či jakoukoli třetí stranou, nebo za jakékoli chyby, pomluvy, očerňování, urážky na cti, opomenutí, lži, obscénnosti, pornografii nebo vulgárnosti, se kterými se můžete setkat. Jako poskytovatel případných interaktivních služeb je společnost Caterpillar Financial pouze fórum a nenese žádnou odpovědnost za jakákoli prohlášení, znázornění nebo Uživatelské materiály poskytnuté uživateli.

Společnost Caterpillar Financial má právo, nikoli povinnost, monitorovat veškeré aktivity a Uživatelské materiály spojené s jejími fóry a interaktivními oblastmi. Společnost Caterpillar Financial může prošetřovat jakákoli nahlášená porušení jejích práv nebo stížnosti a podniknout veškeré nezbytné kroky, které uzná za vhodné. Takové postupy mohou mimo jiné zahrnovat vydání varování, pozastavení nebo ukončení služby, a/nebo odstranění publikovaných Uživatelských materiálů. Společnost Caterpillar Financial si vyhrazuje právo a má absolutní volnost odebrat, prověřit nebo upravit jakékoli Uživatelské materiály, které porušují tato ustanovení nebo jsou jinak nevhodné.

Jste výhradně odpovědní za jakékoli zprávy nebo jiné Uživatelské materiály, které nahrajete nebo odešlete na jakoukoli Stránku, včetně diskusních fór nebo interaktivních oblastí jakékoli Stránky.

Výhledová prohlášení

Stránky a jakékoli dokumenty vydané společností Caterpillar a dostupné prostřednictvím jakékoli Stránky mohou obsahovat prohlášení, která se týkají budoucích událostí a očekávání a jsou výhledová prohlášení ve smyslu Zákona o reformě vedení soudních sporů týkajících se soukromých cenných papírů (Private Securities Litigation Reform Act) z roku 1995.  Slova jako „věřit“ „odhadovat“, „být“, „bude“, „bylo by“, „očekávat“, „předvídat“, „plánovat“, „předpokládat“, „zamýšlet“, „moci“, „mělo by“ nebo jiná podobná slova nebo výrazy často představují výhledová prohlášení. Veškerá prohlášení jiná než prohlášení o faktech z minulosti jsou výhledová prohlášení, mimo jiné včetně prohlášení týkajících se našich výhledů, odhadů, prognóz nebo popisů trendů. Tato prohlášení nejsou zárukou budoucích výsledků a nezavazujeme se aktualizovat naše výhledová prohlášení. Skutečné výsledky společnosti Caterpillar se mohou podstatně lišit od výsledků popsaných nebo nepřímo vyjádřených v našich výhledových prohlášeních založených na řadě faktorů, mimo jiné včetně: (i) globálních ekonomických podmínek a ekonomických podmínek v oboru a na trzích, kde působíme; (ii) vládních měnových a fiskálních politik a výdajů na infrastrukturu; (iii) zvýšení komodit nebo cen komponent, výkyvů v poptávce po našich produktech nebo omezené dostupnosti surovin a komponent výrobků, včetně oceli; (iv) schopnosti nás, našich zákazníků, prodejců a dodavatelů pro přístup a správu likvidity; (v) politických a hospodářských rizik a nestability, včetně národních nebo mezinárodních konfliktů a občanských nepokojů; (vi) schopnosti nás a společnosti Caterpillar Inc. udržet úvěrové ratingy, zamezit zvýšení nákladů na půjčování a mít přístup na kapitálové trhy; (vii) finanční situace a úvěrové bonity zákazníků Cat Financial; (viii) změn úrokových sazeb nebo likvidity trhu; (ix) změn v regulaci finančních služeb; (x) neschopnosti realizovat očekávané přínosy akvizic, včetně ERA Mining Machinery Limited, a převodů, včetně převodu distribuční společnosti Bucyrus International, Inc., našim nezávislým prodejcům; (xi) mezinárodních obchodních a investičních politik; (xii) přijetí našich výrobků a služeb na trhu; (xiii) změn v konkurenčním prostředí, včetně podílu na trhu, cen a geografického a produktového rozčlenění obratu; (xiv) úspěšné realizace projektů na rozšíření kapacit, iniciativ zaměřených na snižování nákladů a iniciativ na zvýšení efektivity nebo produktivity, včetně Caterpillar Production System; (xv) rozhodnutí týkajících se řízení zásob a nakupovacích postupů našich prodejců nebo výrobců originálních zařízení; (xvi) souladu s ekologickými zákony a předpisy; (xvii) údajných nebo skutečných porušení obchodních či protikorupčních zákonů a předpisů; (xviii) dodatečných daňových nákladů nebo zatížení; (xix) měnových výkyvů; (xx) splnění finančních závazků ze strany nás nebo společnosti Cat Financial; (xxi) zvýšených závazků pro financování penzijního plánu; (xxii) sporů s odbory nebo jiných záležitostí týkajících se práce; (xxiii) významných soudních řízení, pohledávek, soudů nebo vyšetřování; (xxiv) vzniklých požadavků na dodržování předpisů v případě, že je přijata legislativa a/nebo předpisy týkající se emisí uhlíku; (xxv) změn účetních standardů; (xxvi) selhání nebo porušení bezpečnosti informačních technologií; (xxvii) nepříznivých účinků přírodních katastrof; a (xxviii) dalších faktorů, které jsou podrobněji popsány v částech nazvaných "Pojednání a analýza vedení společnosti" a "Rizikové faktory" v našem formuláři 10-K, podaném nedávno u Komise Spojených států amerických pro cenné papíry a burzu.

Tiskové zprávy

Obsah obsažený v tiskových zprávách vydaných společností Caterpillar Financial by neměl být považován za přesný a aktuální s výjimkou ke dni, kdy byla tisková zpráva publikována. Caterpillar Financial nemá v úmyslu aktualizovat a specificky se zříká jakékoli povinnosti aktualizovat informace uvedené v tiskových zprávách. Vzhledem k tomu, že veškeré informace v nich obsažené jsou výhledové, spadají do oblasti výhledových prohlášení a podléhají podstatným rizikům.

Vyloučení záruk

SPOLEČNOST CATERPILLAR FINANCIAL, JEJÍ ŘEDITELÉ, ČLENOVÉ VEDENÍ, ZAMĚSTNANCI, DODAVATELÉ, PRODEJCI, POBOČKY, AGENTI A POSKYTOVATELÉ LICENCÍ ("STRANY CATERPILLAR") ODMÍTAJÍ JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST, ZA PŘÍPADNÉ ŠKODY VZNIKLÉ VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM JAKÉKOLI STRÁNKY NEBO OBSAHU. VÝSLOVNĚ BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE, ŽE: (a) STRÁNKY A OBSAH JSOU POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU", "SE VŠEMI CHYBAMI" A "JAK JSOU K DISPOZICI" A VEŠKERÉ RIZIKO TÝKAJÍCÍ SE USPOKOJIVÉ KVALITY, CHOVÁNÍ, PŘESNOSTI A VÝKONU NESETE VY; (b) V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY STRANY CATERPILLAR NEDÁVAJÍ ŽÁDNÁ VÝSLOVNÁ, NEPŘÍMO VYJÁDŘENÁ, ZÁKONNÁ NEBO JINÁ VYJÁDŘENÍ, ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY, MIMO JINÉ VČETNĚ (1) ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH VLASTNICKÉHO PRÁVA, OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, ODBORNÉHO PROVEDENÍ, PŘESNOSTI, NERUŠENÉHO POUŽÍVÁNÍ, ŽÁDNÉHO ZATÍŽENÍ, ŽÁDNÝCH ZÁSTAVNÍCH PRÁV A NEPORUŠOVÁNÍ, (2) ZÁRUK VZNIKLÝCH OBCHODNÍM STYKEM NEBO OBCHODNÍ PRAXÍ, (3) ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE BEZPEČNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, VČASNOSTI A VÝKONU STRÁNEK NEBO OBSAHU, A (4) ZÁRUK, ŽE PŘÍSTUP K NEBO POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK NEBO OBSAHU BUDE SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY, BUDE NEPŘERUŠENÉ NEBO BEZCHYBNÉ; A (c) STRÁNKY A NABÍZENÝ OBSAH BUDETE NAVŠTĚVOVAT A POUŽÍVAT PODLE SVÉHO VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A ŽE BUDETE NÉST VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA VEŠKERÉ POŠKOZENÍ SVÉHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU NEBO ZTRÁTU DAT, KTERÁ BUDE ZPŮSOBENÁ TAKOVÝM PŘÍSTUPEM NEBO POUŽÍVÁNÍM. NAVZDORY VAŠEMU POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A OBSAHU A BEZ OHLEDU NA JAKÉKOLI INFORMACE POSKYTNUTÉ JEJICH PROSTŘEDNICTVÍM (AŤ JIŽ PŘESNÝCH, NEBO NEPŘESNÝCH) TÝKAJÍCÍ SE PROVOZU, ÚDRŽBY NEBO VÝKONU STROJŮ, JSTE VÝHRADNĚ ODPOVĚDNÍ ZA A NESETE VEŠKERÁ RIZIKA SPOJENÁ S ŘÁDNÝM PROVOZEM, PODPOROU A ÚDRŽBOU STROJŮ. NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY NAD RÁMEC ZÁRUK VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽÍVÁNÍ.

Omezení odpovědnosti; Náprava

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, A TO VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDOU STRANY CATERPILLAR VŮČI VÁM NEBO TŘETÍ STRANĚ (VČETNĚ JAKÉHOKOLI ZÁKAZNÍKA) ODPOVĚDNÉ ZA JAKÉKOLI NÁHRADY ŠKODY, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘÍMÝCH, NEPŘÍMÝCH, NÁHODNÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, EXEMPLÁRNÍCH, TRESTNÝCH, ŠKOD TŘETÍCH STRAN NEBO NÁSLEDNÝCH (VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU, PŘERUŠENÍ PROVOZU, ZTRÁTY OBCHODNÍCH INFORMACÍ, VIROVÝCH INFEKCÍ, VÝPADKŮ SYSTÉMU A PODOBNĚ) VZNIKLÝCH KVŮLI, NA ZÁKLADĚ NEBO VYPLÝVAJÍCÍCH Z TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ NEBO VAŠEHO PŘÍSTUPU, POUŽÍVÁNÍ, NESPRÁVNÉHO POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT JAKOUKOLI STRÁNKU NEBO OBSAH, I POKUD BYLA SPOLEČNOST CATERPILLAR UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY (VČETNĚ ŠKOD VZNIKLÝCH TŘETÍM STRANÁM). VYLOUČENÍ NÁHRADY ŠKOD PODLE TOHOTO USTANOVENÍ JE NEZÁVISLÉ NA JAKÉMKOLI NÁPRAVNÉM PROSTŘEDKU POSKYTNUTÉM PODLE TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ A PŘETRVÁ V PŘÍPADĚ, ŽE TAKOVÝ OPRAVNÝ PROSTŘEDEK NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL NEBO BUDE POKLÁDÁN ZA NEVYMAHATELNÝ. TATO OMEZENÍ A VYLOUČENÍ PLATÍ BEZ OHLEDU NA TO, ZDA ŠKODY VZNIKNOU Z DŮVODU PORUŠENÍ SMLOUVY NEBO ZÁRUKY, NEDBALOSTI NEBO JAKÉKOLI JINÉ PŘÍČINY, V MÍŘE, V NÍŽ PLATNÉ PRÁVO TAKOVÁ OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NEZAKAZUJE. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÍ CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI CATEPILLAR VŮČI VÁM ZA VEŠKERÉ NÁHRADY ŠKODY, ZTRÁTY A DŮVODY K ŽALOBĚ, AŤ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI, PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO JINAK, PŘESÁHNOUT ČÁSTKU, KTEROU JSTE SPOLEČNOSTI CATERPILLAR ZAPLATILI BĚHEM POSLEDNÍHO KALENDÁŘNÍHO MĚSÍCE ZA VÁŠ PŘÍSTUP NEBO POUŽÍVÁNÍ PŘÍSLUŠNÉ STRÁNKY A OBSAHU.

Některé zákony neumožňují omezení předpokládaných záruk nebo vyloučení nebo omezení určitých náhrad škod.  Pokud platí tyto zákony, některá nebo všechna výše uvedená odmítnutí odpovědnosti, vyloučení nebo omezení se nemusí vztahovat na vás, a můžete mít další práva než ta, která jsou obsažena v tomto dokumentu.

Náhrada škody

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete chránit a hájit každou ze Stran Caterpillar proti veškerým nárokům, soudním sporům, požadavkům, žalobám či jiným druhům řízení zahájeným proti ní jakoukoli třetí stranou z důvodu vyplývajícího z nebo souvisejícího s vaším (a) používáním jakékoli Stránky (včetně jakýchkoli zpráv nebo jiných Uživatelských materiálů vámi zveřejněným nebo nahraným na jakékoli interaktivní fórum), (b) porušením těchto Podmínek používání, nebo (c) porušením zákona, předpisů nebo práv třetích stran. Zavazujete se uhradit veškeré náklady, náhrady škody a výdaje, mimo včetně přiměřených poplatků a nákladů na právní zastoupení přiřknutých k úhradě nebo jinak vyvstalých Stranám Caterpillar v souvislosti s těmito nároky, soudními spory, žalobami, požadavky nebo jinými druhy řízení.

Zrušení

Caterpillar může kdykoli a z jakéhokoli důvodu podle vlastního uvážení zrušit vaše uživatelské jméno a heslo a ukončit vaše právo na přístup nebo používání Stránek a Obsahu. Pokud porušíte tyto Podmínky používání nebo pokud nedodržíte jakékoli omezení, které je zde uvedené, bude zde udělená licence automaticky ukončena bez dalších opatření ze strany Caterpillar Financial. Po ukončení z jakéhokoli důvodu podle těchto Podmínek používání musíte přestat Stránky a Obsah používat a zničit všechny kopie, a to úplné či částečné, všech Důvěrných informací. Na žádost společnosti Caterpillar Financial poskytnete společnosti Caterpillar Financial písemné prohlášení podepsané vámi nebo vaším řádně pověřeným zástupcem, které potvrzuje, že všechny Důvěrné informace byly takto zničeny. Po ukončení těchto Podmínek používání zůstanou v platnosti ustanovení nazvaná Žádné záruky, Omezení odpovědnosti; Náprava, Náhrada škody, Důvěrnost, Ustanovení o importu a exportu, Smluvní promlčecí lhůta a Volba práva; oddělitelnost.

Aktualizace stránek

Vyhrazujeme si právo kdykoli a bez předchozího upozornění podle našeho uvážení měnit veškeré Stránky a Obsah, včetně odstranění jakýchkoli Stránek a Obsahu. Když budou k dispozici nové nebo vylepšené verze Stránek, můžeme požadovat, abyste aktualizovali svou aktuální verzi příslušného softwaru. Pokud není výslovně uvedeno jinak společností Caterpillar Financial, jakékoli nové nebo vylepšené verze Stránek, Obsahu a Služeb podléhají podmínkám těchto Podmínek používání.

Stránky propojené odkazy

Tyto Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné nezávislé webové stránky nebo zdroje třetích stran ("Stránky propojené odkazy"). Tyto Stránky propojené odkazy jsou poskytovány výhradně pro vaše pohodlí. Takové Stránky propojené odkazy nejsou pod kontrolou společnosti Caterpillar Financial a společnost Caterpillar Financial není odpovědná za a neschvaluje obsah těchto Odkazovaných stránek, včetně jakýchkoliv informací nebo materiálů obsažených na takovýchto Stránkách propojených odkazy. Co se týče vaší interakce s těmito Stránkami propojenými odkazy, musíte si o tom vytvořit svůj vlastní nezávislý úsudek.

Ustanovení o importu a exportu

S výjimkou případů povolených zákony Spojených států amerických a zákony jurisdikce, v níž byly Stránky, Obsah a Služby získány, nesmíte používat či jinak exportovat nebo reexportovat Stránky nebo Obsah. Zejména nesmí být, mimo jiné, Stránky a Obsah exportovány nebo reexportovány (a) do žádných zemí, na něž USA uvalily embargo nebo (b) komukoliv na seznamu zvláštně určených státních příslušníků (U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nationals) vedeným Ministerstvem financí USA nebo na seznamu zamítnutých osob nebo subjektů (U.S. Department of Commerce Denied Person's List or Entity List) vedeném Ministerstvem obchodu USA. Prohlašujete a zaručujete, že váš přístup a používání Stránek a Obsahu nebude porušovat žádné takové zákony a že se nenacházíte v žádné takové zemi nebo na žádném takovém seznamu. Také souhlasíte s tím, že nebudete používat jakékoli Stránky či Obsah pro jakékoliv účely zakázané podle práva Spojených států, mimo jiné včetně vývoje, projektování, výroby nebo produkce jaderných zbraní, raket či chemických nebo biologických zbraní.

Práva vlády Spojených států amerických

Tyto Stránky a Obsah jsou považovány za "Komerční položky" ve smyslu definice ve Sbírce federálních předpisů 48 C.F.R. §2.101 a skládají se z "Komerčního počítačového softwaru" a "Dokumentace ke komerčnímu počítačovému softwaru", jak jsou tyto termíny používány v 48 C.F.R. §12.212 nebo 48 C.F.R. §227.7202 V souladu s 48 C.F.R. §12.212 nebo 48 C.F.R. §227.7202-1 až 227.7202-4 byl Komerční počítačový software a Dokumentace ke komerčnímu počítačovému softwaru licencován k používání koncovými uživateli z vládních institucí USA (a) pouze jako Komerční položky a (b) pouze s těmi právy, která jsou podle zde uvedených podmínek udělena všem ostatním koncovým uživatelům.

Smluvní promlčecí lhůta

Souhlasíte s tím, že vůči společnosti Caterpillar Financial nebudete uplatňovat žádné nároky nebo vznášet požadavky na řešení sporů vzniklých přímo či nepřímo na základě nebo v souvislosti s těmito Podmínkami použití a které se vztahují na události nebo které uplatňují jako důvod k žalobě události, které nastaly před více než 12 měsíci po nejdřívějším datu, na němž se tato fakta zakládají a které vám byla nebo mohla být s přiměřenou péčí známá.

Volba práva; Oddělitelnost

Tyto Podmínky používání se řídí zákony státu Illinois, USA (bez ohledu na zákony, které mohou být použity dle jejich ustanovení kolizních norem).  Každá strana se podřizuje výlučné pravomoci tamních soudů.  Pokud některá ustanovení těchto Podmínek používání nebo jejich použití budou příslušným soudem určena jako neplatná nebo nevymahatelná, nebude mít taková neplatnost nebo nevymahatelnost vliv na ostatní ustanovení těchto Podmínek používání, z nichž všechna zůstanou v plné platnosti a účinnosti, a taková další ustanovení budou interpretována tak, aby co nejlépe, aby co nejrozumněji realizovala záměr stran.  Strany se dále dohodly, že nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením navrženým tak, aby v možném rozsahu podle platných právních předpisů bylo dosaženo podnikatelských účelů a záměrů takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení. Nepoužijí se ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

Jsme si vědomi toho, že je možné pro vás získat přístup k těmto Stránkám z jakékoli jurisdikce na světě, ale nemáme žádnou reálnou možnost takovému přístupu zabránit. Tyto Stránky byly navrženy tak, aby byly v souladu se zákony státu Illinois a Spojených států. Pokud jakýkoli Obsah nebo Uživatelské materiály na jakékoli Stránce nebo vaše používání jakékoli Stránky je v rozporu s právními předpisy v místě, kde se nacházíte, když na stránky přistupujete, nejsou tyto Stránky určeny pro vás a žádáme vás, abyste tyto Stránky nepoužívali. Jste odpovědní za informování se o zákonech vaší jurisdikce a jejich dodržování.

Úplné znění dohody

Tyto podmínky použití (včetně, a to v použitelném rozsahu, jakýchkoli dodatečných podmínek pro konkrétní Propojené stránky a jakékoli licenční smlouvy s koncovým uživatelem pro jakýkoli příslušný software, včetně mobilních aplikací) představují úplnou dohodu mezi vámi a námi s ohledem na Stránky a Obsah a nahrazují veškeré předchozí Dohody. Názvy oddílů v Dohodě jsou pouze pro pohodlí a nemají žádný právní ani smluvní účinek. Podmínky jakéhokoli cenového návrhu, nabídky, potvrzení, faktury nebo podobného dokumentu, přímo nebo nepřímo vytvořeného nebo předloženého vámi se navzdory vašemu označení nepoužijí.

Dotazy

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se těchto Podmínek používání, můžete napsat na adresu Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams St., Peoria, IL 61629-6490 USA, k rukám: Deputy General Counsel, Commercial Section.