Podmínky pro sociální sítě

Zadáním obsahu prostřednictvím jakékoli naší sociální sítě vyjadřuji svůj souhlas s následujícími Podmínkami & ustanoveními:

1.     POUŽITÍ JMÉNA, UŽIVATELSKÉHO JMÉNA, TEXTU, FOTOGRAFIE, VIDEA, PODOBY a DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Tímto uděluji společnosti Caterpillar Inc., jejím dceřiným a přidruženým společnostem a jejich příslušným nástupcům a nabyvatelům (souhrnně označovány jako "Schválené strany") nevýhradní, neodvolatelné (s výjimkou případů upravených v oddílu 3 tohoto dokumentu pod názvem Odstranění), neomezené, trvalé a celosvětově platné oprávnění i souhlas, a to bez nároku na licenční poplatky a jiné úhrady, přičemž toto oprávnění i souhlas lze poskytnout formou podlicence další straně, a to pro použití mého jména nebo uživatelského jména, vyobrazení a podoby, a také textu a fotografií nebo videí umístěných na sociální sítě, mimo jiné včetně Twitteru, Facebooku a Instagramu, pokud toto umístění proběhlo prostřednictvím propagačního hashtagu Schválených stran (tyto materiály jsou souhrnně označovány jako "Obsah"), na stránkách www.catfinancial.com a jiných webových stránkách pod kontrolou společnosti Caterpillar Financial Services Corporation nebo jejích dceřiných a přidružených společností (souhrnně „Stránky společnosti Caterpillar Financial“), na Facebooku, Instagramu, Twitteru, jiných platformách sociálních sítí a jiných webových stránkách (souhrnně „Platformy“), jakož i v jiných tištěných, audio a video materiálech určených k marketingu a reklamě (dále jen „Reklama“).

Souhlasím s tím, že se obsah bude používat, kopírovat, distribuovat, zveřejňovat, vystavovat, digitalizovat, veřejně prezentovat, reprodukovat, upravovat, editovat, zpracovávat, jakož i jinými způsoby využívat prostřednictvím libovolného média a jakýmikoli prostředky, a to v celém rozsahu i zčásti, kdekoli ve světě, kdykoli, v neomezeném počtu projektů a pro veškeré účely v rámci reklamy, marketingu či obchodu při propagaci a popularizaci Schválených stran.

Souhlasím s tím, že nebudu mít schvalovací právo ani nárok na náhradu (mimo jiné včetně licenčních poplatků) ani jiné nároky (mimo jiné včetně nároků vzešlých ze zásahu do soukromí, nároků z ochrany osobnosti, z porušení autorského práva či porušení ochranné známky), které by vzešly z jakéhokoli použití Obsahu (v souladu s těmito podmínkami) či z jeho rozostření, úpravy, editace, deformace, chybné reprodukce či použití formou koláže.  Rovněž se neodvolatelně vzdávám veškerých osobnostních práv k tomuto Obsahu. V rozsahu, ve kterém poskytuji své osobní údaje, se zavazuji dodržovat Prohlášení o ochraně osobních údajů na webu společnosti Caterpillar Financial.

2.     DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK PLATFOREM TŘETÍ STRANY. Beru na vědomí a zavazuji se, že při umisťování Obsahu na Platformy budu dodržovat podmínky těchto Platforem.

Prohlášení o ochraně osobních údajů na těchto Platformách byste si měli pečlivě přečíst.

3.     ODSTRANĚNÍ. Budu-li chtít, aby byl z Platforem, Stránek společnosti Caterpillar Financial a z Reklam odstraněn můj obsah, pošlu e-mail na adresu: CatFinancialSocialMedia@cat.com

4.     PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY/PROHLÁŠENÍ O NÁHRADĚ ŠKOD VYDANÉ UŽIVATELEM. Prohlašuji a zaručuji, že: (a) je mi nejméně 18 let, (b) mám ze zákona právo tento Obsah zveřejnit, (c) tento Obsah sám o sobě, ani jeho použití Schválenou stranou, neporuší práva duševního vlastnictví ani jiná práva, mimo jiné včetně jakýchkoli osobnostních práv, práv vyplývajících z ochranné známky nebo patentu a/nebo autorská práva žádné osoby ani subjektu, ani žádné příslušné zákony, (d) součástí tohoto Obsahu není žádný nevhodný, neslušný, obscénní, nenávistný, protiprávní, hanlivý, znevažující ani pomlouvačný materiál, ani materiál, který by jiným způsobem zobrazoval nevhodné chování, a (e) součástí tohoto Obsahu není žádný reklamní materiál ani materiál komerčního charakteru.

Tímto se zavazuji odškodnit, chránit a hájit všechny Schválené strany před případnými nároky, soudními spory, požadavky, žalobami nebo jinými druhy řízení, které proti nim zahájí třetí strana, jakož i před veškerými nároky na náhradu škody, následky právní odpovědnosti, náklady a výdaji, mimo jiné včetně přiměřených poplatků a nákladů na právní zastoupení přiřknutých k úhradě nebo jinak vyvstalých Schváleným stranám, v souvislosti s těmito nároky, soudními spory, žalobami, požadavky nebo jinými druhy řízení nebo jejich následkem, pokud jsou tyto následkem nebo vycházejí z následujících skutečností: (a) nedodržení nebo údajné nedodržení mých záruk, prohlášení nebo ujednání v tomto dokumentu, (b) porušení těchto Podmínek pro sociální sítě, (c) porušení kteréhokoli zákona, právní normy nebo práv třetí strany.

Uhradím veškeré náklady, náhradu škody a výdaje, mimo jiné včetně přiměřeného poplatků a nákladů na právní zastoupení přiřknutých k úhradě nebo jinak vyvstalých Schváleným stranám v souvislosti s těmito nároky, soudními spory, požadavky, žalobami nebo jinými druhy řízení, nebo jejich následkem.

5.     VYLOUČENÍ ZÁRUK SCHVÁLENÝMI STRANAMI, OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, NÁPRAVA, VÝHLEDOVÁ PROHLÁŠENÍ, TISKOVÉ ZPRÁVY, ZRUŠENÍ, AKTUALIZACE STRÁNEK, STRÁNKY PROPOJENÉ ODKAZY, ÚPLNÉ ZNĚNÍ DOHODY, DOTAZY. Tímto potvrzuji, že jsem ustanovením uvedeným v oddílech pod následujícími názvy v Podmínkách používání porozuměl/a a vyjadřuji s nimi souhlas: Záruka a omezení odpovědnosti, Výhledová prohlášení, Tiskové zprávy, Zrušení, Aktualizace stránek, Stránky propojené odkazy, Úplné znění dohody a Dotazy.

6.     NEPOVINNOST POUŽITÍ. Rozumím následujícím bodům a vyjadřuji s nimi svůj souhlas: (a) Schválené strany nemají povinnost Obsah (ani žádnou jeho část) jakýmkoli způsobem použít, (b) Schválené strany mohou Obsah (nebo kteroukoli jeho část) z Platforem, Stránek společnosti Caterpillar nebo Reklamy kdykoli odstranit, a to z jakéhokoli důvodu a podle svého výhradního uvážení. Rovněž chápu a souhlasím s tím, že Schválené strany nepoužijí Obsah ani jiné materiály, pokud budou podle jejich názoru nevhodné, neslušné, obscénní, nenávistné, protiprávní, hanlivé, znevažující či pomlouvačné nebo pokud podle jejich názoru bude hrozit, že poruší práva jiných osob, mimo jiné včetně práv na ochranu soukromí, osobnostních práv nebo práv duševního vlastnictví.