Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Globální prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Caterpillar je dostupné na adrese https://www.caterpillar.com/dataprivacy


Místní příručka o ochraně osobních údajů

Některé pobočky Caterpillar Financial musí ze zákona poskytnout další informace a místní kontaktní údaje pro vaše použití. V případě, že si nepřejete účastnit se marketingových příležitostí zmíněných v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud máte dotazy nebo připomínky v souvislosti s tímto Prohlášením nebo si přejete získat přístup ke svým údajům, kontaktujte prosím koordinátora ochrany údajů na adrese

FPD Data Privacy Coordinator
Caterpillar Financial Services Corporation
2120 West End Avenue, P.O. Box 340001
Nashville, TN, USA 37203-0001
Tel. +1 (615) 341 8222
Kay.Work@cat.com

 


Místní prohlášení o ochraně osobních údajů pro Českou republiku

Toto Místní prohlášení o ochraně osobních údajů bylo vytvořeno společností Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o. se sídlem Modletice, Lipová 72, okres Praha-východ, PSČ 251 70, IČO: 251 38 936, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. C 52893 (dále jen „Caterpillar Financial“, "my", "nás" nebo"náš/naše"), která je členem Divize finančních produktů společnosti Caterpillar Inc., aby vyjádřila pevný závazek chránit osobní údaje svých zákazníků. Toto Místní prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje, jak budeme shromažďovat, používat a chránit vaše osobní údaje.

Další informace týkající se otázek ochrany osobních údajů vám mohou být sdělovány v souvislosti s konkrétní službou nebo produktem, který Caterpillar Financial nabízí, ať už prostřednictvím internetových stránek, telefonicky, nebo písemně.

Informace týkající se přístupu k ochraně osobních údajů přijatého společnostmi Divize finančních produktů

Jaké typy osobních údajů shromažďujeme?

Můžeme shromažďovat a uchovávat kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo) vaše, či vašich zaměstnanců; údaje o datu narození; vaše kreditní skóre a kreditní historii a další příslušné údaje, jako například údaje o vašem bankovním účtu.

Pro fyzické osoby podnikatele můžeme navíc shromažďovat například adresu sídla, identifikační číslo (IČ) a daňové identifikační číslo (DIČ).

Proč shromažďujeme vaše osobní údaje

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné, některé vaše údaje jsou však nezbytné pro uzavření smlouvy s vámi a poskytování požadovaných služeb. Zpracování vašich osobních údajů za účelem uzavírání smluv nevyžaduje váš souhlas. Zároveň nejste oprávněni odmítnout zpracování osobních údajů, které provádíme z důvodu plnění našich povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Když navštívíte naše internetové stránky nebo požádáte-li nás o výrobky nebo služby, můžete být požádáni, abyste nám o sobě poskytli informace. Můžeme také shromažďovat další informace z jiných zdrojů, jako jsou například ratingové a ekonomické agentury. Může se také stát, že nám poskytnete osobní údaje, když nás kontaktujete telefonicky, e-mailem nebo písemně.

Pokud budete vyzváni k tomu, abyste nám poskytli své osobní údaje, budeme vás vždy informovat, pro jaký účel je budeme používat. V případě, že se rozhodnete nám své údaje nesdělit, budeme vás informovat o následcích, které s sebou toto rozhodnutí může přinést – například to může znamenat, že nebudeme schopni vyhodnotit vaši žádost.

Při shromažďování a používání vašich osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy, mimo jiné se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými normami Evropské unie.

Jak využíváme vaše osobní údaje

Osobní údaje vámi poskytnuté nebo jinak získané společností Caterpillar Financial můžeme využívat pro níže uvedené účely a také pro další účely, které vám oznámíme vždy, když to bude potřeba. Vaše údaje využíváme:

 • ke zpracování a k možnosti reagovat na žádosti, dotazy a stížnosti, které od vás obdržíme;
 • k poskytování produktů a služeb, o které jste nás požádali, a pro správu všech smluv nebo dohod z nich vyplývajících, a to včetně zajištění pohledávek, evidence dluhů a jejich splácení;
 • ke komunikaci o službách, které vám poskytujeme;
 • ke zpracování plateb;
 • k aktualizaci našich záznamů;
 • k analyzování dat, trendů a profilů;
 • pro účely auditu;
 • k provádění průzkumu spokojenosti zákazníků;
 • k marketingu, tj. informování o našich produktech a službách včetně elektronického zasílání obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • k zjišťování bonity, platební morálky a k provádění úvěrové kontroly;
 • k prevenci nebo odhalování podvodů;
 • k doporučení produktů a služeb, o kterých se domníváme, že pro vás budou zajímavé;
 • ke zlepšování kvality našich výrobků a služeb;
 • k umožnění třetím stranám provést jakýkoliv z výše uvedených úkonů našim jménem.

Sdílení vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se zpracovateli pověřenými zpracováním vašich osobních údajů nebo jinými osobami v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů,  a to zejména v následujících případech:

 • Někdy využíváme zprostředkovatele nebo poskytovatele služeb, aby plnili úkoly našim jménem. To se týká například uchovávání údajů, schvalování úvěrů, shromažďování dat, průzkumů trhu, poradců v oblasti pojištění a daní. Pokud využijeme služeb zprostředkovatele nebo dodavatele služeb, zajistíme, aby dodržovali příslušná ustanovení Zákona o ochraně osobních údajů, aby zavedli přiměřená bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů a aby údaje jim poskytnuté zpracovávali pouze pro účel vyplývající z příslušného pověření.
 • Vaše osobní údaje můžeme poskytnout pro zákonné nebo regulatorní účely, v rámci soudního řízení nebo pokud se domníváme, že je to nutné k ochraně práv, majetku či bezpečnosti společnosti Caterpillar Financial nebo jiných osob.
 • Vaše osobní údaje můžeme poskytnout sesterským společnostem v rámci skupiny Caterpillar Inc. pro účely řízení našeho portfolia, hodnocení spokojenosti zákazníků, reportingu a analýzy dat.
 • Vaše osobní údaje můžeme poskytnout místnímu prodejci Caterpillar pro správu finančních smluv a správu zákaznických účtů v prodlení.
 • Vaše osobní údaje budeme sdílet s našimi pojišťovacími makléři, pokud požádáte o zajištění pojistného krytí.
 • Když provádíme úvěrové kontroly, předáváme vaše údaje ratingovým agenturám a leasingovým asociacím. Tyto informace mohou být zpřístupněny také třetím osobám, které provádějí úvěrové kontroly vaší osoby nebo firmy. Před provedením úvěrové kontroly vám poskytneme další informace o způsobu, jakým ratingové agentury a leasingové asociace využívají vaše údaje, a kde je to nutné, požádáme o váš písemný souhlas.
 • Máme-li vaše svolení, můžeme také:
  • poskytovat vaše osobní údaje společnostem v rámci skupiny Caterpillar Inc., aby vás mohly kontaktovat ohledně dalších finančních produktů a služeb Caterpillar i jiných produktů, služeb a zařízení Caterpillar;
  • poskytovat vaše osobní údaje třetím stranám – místním prodejcům produktů a zařízení Caterpillar, aby vás mohli kontaktovat ohledně produktů a služeb.

Aktuální seznam autorizovaných zpracovatelů údajů, kterým mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny, je dostupný na našich internetových stránkách.

Jakým způsobem používáme vaše osobní údaje

Použití vašich osobních údajů spočívá zejména ve shromažďování, třídění, poskytování a uchovávání osobních údajů automatizovaně a případně i manuálně tak, aby tato činnost odpovídala účelům uvedeným výše. Osobní údaje budou uchovávány v elektronických databázích, ve kterých budou zpracovávány pro výše uvedené účely.

Přenos osobních údajů mimo Evropu

Může se stát, že vaše osobní údaje budeme sdílet s partnery ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor, kde zákony na ochranu údajů nezaručují přiměřenou úroveň ochrany vašich osobních údajů. Například se může stát, že vaše údaje budeme sdílet se společnostmi skupiny Caterpillar Inc., které se nacházejí v jiných zemích, nebo v případech, kdy využíváme poskytovatele služeb, kteří nemají sídlo v Evropě. Pokud k tomu dojde, zajistíme, aby byla přijata adekvátní opatření na ochranu osobních údajů vyjádřená v tomto Místním prohlášení a ustanovení příslušného zákona o ochraně osobních údajů.

Zabezpečení vašich osobních údajů

Společnost Caterpillar Financial má rozsáhlé písemné zásady o bezpečnosti údajů, aby zajistila, že jsou dodržovány všechny vhodné administrativní, technické a fyzické bezpečnostní postupy a opatření nezbytná pro zajištění bezpečnosti, integrity a důvěrnosti vašich osobních údajů a na ochranu osobních údajů před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Klademe velký důraz na bezpečnostní politiku v rámci naší společnosti, mlčenlivost zaměstnanců, dodržování vnitřních směrnic a výběr smluvních partnerů. Naši zaměstnanci jsou proškoleni k tomu, aby vaše údaje zpracovávali v souladu s příslušnými právními předpisy a schválenými vnitřními zásadami podniku Caterpillar ohledně ochrany osobních údajů našich zákazníků. Pouze zaměstnanci s odpovídajícím oprávněním mají přístup k vašim osobním údajům a údajům o vaší společnosti.

Uchovávání osobních údajů a integrita dat

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu ne delší než je nezbytné a přiměřené ve vztahu k účelu, pro jaký byly údaje poskytnuty, pokud k delšímu uchovávání vašich údajů nejsme zavázáni právními důvody. Pokud vaše osobní údaje používáme na základě vašeho souhlasu, můžete váš souhlas kdykoli odvolat. Vaše osobní údaje budou uchovávány v souladu s našimi zásadami o uchovávání záznamů. Přijmeme přiměřená opatření, aby vaše osobní údaje byly vždy přesné, úplné a aktuální, a umožníme vám si údaje, které o vás uchováváme, zkontrolovat a navrhnout nám opravu. Společnost Caterpillar Financial má zaveden interní kontrolní program, aby bylo ověřeno, že všechna tvrzení v tomto Místním prohlášení jsou pravdivá a že mechanismy používané k ochraně soukromí jsou prováděny správně. Podepsané potvrzení o provedení interního kontrolního programu je uchováváno v ústředí Divize finančních produktů v Nashvillu, Tennessee, USA.

Soubory cookie

Cookie je malý soubor dat, který se ukládá na diskovou jednotku vašeho počítače a zaznamenává, jak jste použili internetové stránky. Pro uživatelské pohodlí jsou soubory cookie na našich internetových stránkách používány.

Změny tohoto Místního prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto Místního prohlášení o ochraně osobních údajů. Případné změny budou zveřejněny na internetových stránkách společnosti Caterpillar Financial.

Vaše práva

V souladu s ustanovením § 12 Zákona o ochraně osobních údajů máte právo přístupu k informacím ohledně našeho zpracování vašich osobních údajů, a to na informace ohledně (i) účelu zpracování osobních údajů; (ii) kategoriích osobních údajů, které využíváme, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji; (iii) automatizovaného zpracování údajů v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do vašich práv a oprávněných zájmů; a (iv) příjemců údajů.

Než vám informaci o osobních údajích zpřístupníme, požádáme vás o potvrzení identity a můžeme si za zpracování požadavku účtovat administrativní poplatek 200,- Kč. Vaši žádost nám prosím zašlete na níže uvedenou adresu, a to písemně nebo e-mailem.

Pokud se domníváte, že vaše údaje nejsou zpracovávány v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů či jsou v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo jsou používány pro jiné účely, než vám bylo sděleno, máte právo požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu (tj. provedení opravy, likvidaci či doplnění vašich údajů) podle ustanovení § 12 Zákona o ochraně osobních údajů.

Pokud nechcete přijímat marketingová sdělení společnosti Caterpillar Financial nebo sesterských společností skupiny Caterpillar Inc., můžete se kdykoliv odhlásit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Máte-li nějaké dotazy nebo připomínky týkající se tohoto Místního prohlášení o ochraně osobních údajů nebo zpracování vašich osobních údajů, prosím kontaktujte koordinátora ochrany údajů na adrese:

Data Privacy Coordinator

Caterpillar Financial Services  ČR, s.r.o.
Lipová 72, 251 70 Modletice
Tel. +420 311 908 501
osobniudaje@cat.com

 

25. května 2018